Електромобилите ще паркират безплатно в зелената зона в Стара Загора

Електромобилите ще паркират безплатно в зелената зона в Стара Загора

Електромобили, които използват двигател с изцяло електрическо захранване, ще паркират безплатно в зелената зона в Стара Загора. Това реши днес Общинският съвет с 41 гласа „за“.

Промените в Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на общината гласят още, че желаещите да се възползват от преференцията ще трябва да подадат заявление по образец до кмета на община Стара Загора, както и документи, удостоверяващи правното основание за ползване на автомобила, копие от свидетелство за регистрация на МПС и документ, удостоверяващ платена застраховка “Гражданска отговорност“. Издадената едногодишна карта ще трябва да бъде поставена на видно място на таблото в долния десен ъгъл на предното стъкло на електромобила по начин, незатрудняващ осъществяването на контрол.

Промяна беше направена и в чл. 37 от същата действаща Наредба, който засяга паркирането и домуването на пътни превозни средства от категории N2, N3, M3, ремаркета и полуремаркета над 750 кг, каравани и кемпери, селскостопанска техника и строителни машини. Съветниците гласуваха отпадането на думата „кемпери“ от текста.

Съветниците подкрепиха Община Стара Загора да кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС за изпълнение на обект: „Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на квартал „Самара 1“ и квартал „Самара 2“.

Предложението на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров, засягащо общественият превоз по автобусните линии от общинската транспортна схема, беше прието с пълно мнозинство. Мотивите на градоначалника бяха да не бъде променяна стойността на билетите и картите, което би се наложило заради намаляването на пътникопотока от населените места в общината, генерирайки загуби на фирмата превозвач. 43-ма от местните старейшини гласуваха „за“ да бъде компенсирана разликата между цената на билетите и абонаментните карти, изчислени съгласно Договор № 2899/28.12.2015 г. Въпреки трудностите, Община Стара Загора полага и ще продължава да полага сериозни усилия жителите от населените места да ползват удобен транспорт, стана ясно от предложението на градоначалника.

Единодушно беше подкрепено и поемането на ангажимент за създаване на нови социални/здравни услуги по приоритетна ос 5 от ОП „Региони в растеж“. Те ще бъдат поддържани минимум 5 години след датата на приключване на дейностите по проекта и верификация на искането за окончателно плащане от страна на УО на ОПРР 2014-2020. Реализирането на проекта води до изграждане на нов център за обществена подкрепа, дневни центрове за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, нов дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства, както и нови наблюдавани жилища за младежи от 18 до 21 г. Ще бъде осъществен и ремонт на съществуващи центрове за обществена подкрепа.

www.infoz.bg

На подобна тема