Община Стара Загора отчита ниски нива на замърсяване с фини прахови частици в атмосферния въздух за поредна година

Община Стара Загора отчита ниски нива на замърсяване с фини прахови частици в атмосферния въздух за поредна година

За четвърта поредна година Стара Загора отчита ниски нива на замърсяване с фини прахови частици, това стана ясно днес по време на проведеното заседание на Програмния съвет за оценка и управление качеството на атмосферния въздух.

На заседанието беше обсъден и приет отчет за изпълнение през 2020 година на мерките за подобряване на качествата на атмосферния въздух (КАВ), включени в плана за действие на „Актуализирана програма за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух (ФПЧ10) и достигане установените норми на територията на град Стара Загора с период на действие:2016 - 2020 г“.

В резултат на изпълнение на мерките, заложени в Програмата, са постигнати значителни резултати по намаляване на емисиите от фини прахови частици. „За четвърта поредна година автоматичната измервателна станция „Зеленият клин“ отчита нива на замърсителя ФПЧ10, които са значително по-ниски от нормите, както като средногодишна концентрация, така и като брой превишения на средноденонощната норма. Съгласно националното и европейско законодателство тези резултати са достатъчно основание да се приеме, че въздухът в Стара Загора е чист. Независимо от постигнатите добри резултати през последните четири години за запазване и поддържане на постигнатото, Община Стара Загора предвижда разработване на нова програма, която да бъде с действие от 2021 до 2025 година“, обясни ресорният зам.-кмет Йордан Николов. Той допълни, че регистрираната през 2020 година средногодишна стойност е 22,64 микрона на кубичен метър, което е близо два пъти по-ниско от допустимата средногодишна норма.

Николов припомни, че Община Стара Загора работи по изпълнение на проект по програма LIFE на ЕС „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ за подмяна на отоплителните уреди на домакинствата с по-екологични такива. Сключен е договор за реализация на проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора“ по ОПОС. По проекта ще бъдат доставени нови 33 електрически автобуса и 18 двойни зарядни станции като вече има избран изпълнител.

По време на срещата стана ясно още, че се предвижда разширение на честотата на машинно миене на улиците през цялата година. Одобреният отчет от Програмния съвет за изпълнение през 2020 г. на „Актуализирана програма за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух (ФПЧ10) и достигане установените норми на територията на град Стара Загора“ ще бъде внесен за приемане от Общински съвет – Стара Загора.

В заседанието на програмния съвет участие взеха още Росица Копривчина, - директор дирекция „Транспорт, чистота и екология“ в Община Стара Загора, Пламен Йорданов - началник отдел „Екология и гори“, както и представители на институции и неправителствени организации.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема