Fitch Ratings потвърди рейтинга на България „BBB“ с положителна перспектива

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута „BBB“ с положителна перспектива. Рейтингът на България е подкрепен от нейната силна външна и фискална позиция в сравнение с държавите със същия рейтинг, надеждната политическа рамка от членството в Европейския съюз и дългогодишното функциониране на режима на паричен съвет. От друга страна, неблагоприятните демографски фактори тежат на потенциалния икономически растеж и на публичните финанси в дългосрочен период. 

Положителната перспектива отразява плановете за членство на страната в еврозоната, което може да доведе до по-нататъшни подобрения в показателите за външната позиция на страната, съобщиха от пресцентъра на Министерството на финансите. Въпреки политическата нестабилност, от рейтинговата агенция вярват, че властите остават ангажирани с приемането на еврото от 1 януари 2024 г., като рисковете около този срок са свързани главно с изпълнението на конвергентните критерии. Като се има предвид високата несигурност относно бъдещата динамика на инфлацията през следващите две години, рисковете от забавяне на приемането на еврото след 2025 г. се увеличават. Това е балансирано от ясен ангажимент на местно и европейско ниво за ускоряване на процеса.

fitch logo

Fitch Ratings оценяват растежа на брутния вътрешен продукт за тази година на 3,5% (при 3% от предходна прогноза) поради по-доброто от очакваното развитие на икономиката през първата половина на годината. През второто полугодие на 2022 г. стабилното представяне на енергийните сектори и силният растеж на износа частично ще компенсират отрицателното въздействие от намаляването на реалния разполагаем доход и спада на инвестициите. Пренасянето на неблагоприятни ефекти и забавянето на частното и публично потребление ще намалят икономическия растеж през 2023 г. до 1,4% (при 3,8%, които се очакваха в оценката на рейтинга през юни). Растежът на инвестициите трябва да се увеличи в съответствие с увеличените средства от Европейския съюз през следващата година. Fitch Ratings очакват растежът да се нормализира през 2024 г. и да се върне на нива около 3%.

От Fitch Ratings повишават тяхната прогноза за средногодишната инфлация на 13,1% през 2022 г. и 9,2% през 2023 г., съответно от 11,8% и 6,0% в оценката им през юни. Те очакват инфлацията да остане двуцифрена през първото тримесечие на 2023 г. и да се забави до 5,5% на годишна база в края на годината. Цените на храните, енергията и транспорта са основните фактори за инфлацията, но ценовият натиск нараства и в други сектори, особено в услугите. Пренасянето на влиянието от високите цени на енергията към неенергийни компоненти може да ограничи положителното въздействие на ефектите от базата през следващата година и вероятно да тласне базисната инфлация нагоре.

Бюджетният дефицит се прогнозира да остане като цяло непроменен през 2022-2023 г. - около 3,8% от брутния вътрешен продукт, в съответствие с текущата медиана за страните с рейтинг „BBB“. Служебното правителство реши да предложи за първите месеци на 2023 г. удължителен закон на бюджета за 2022 г., запазвайки разходите и въведените мерки непроменени. Fitch Ratings очаква по-бавният икономически растеж да доведе до по-ниски данъчни приходи, докато очакваното изплащане на дивиденти от държавните енергийни компании трябва да запази като цяло общите бюджетни приходи непроменени през 2023 година.

Основни фактори, които биха могли да доведат до положителни действия по рейтинга са: напредък към присъединяването към еврозоната, включително по-голямо доверие, че България отговаря на критериите за членство и вероятния срок за приемане на еврото; подобряване на потенциала за растеж на икономиката, например чрез въвеждане на структурни и управленски реформи за подобряване на бизнес средата и/или ефективно използване на средствата от Европейския съюз.

Фактори, които биха могли да доведат до негативни действия по рейтинга са: значително забавяне на присъединяване към еврозоната, дължащо се например на неизпълнение на критериите за конвергенция или неблагоприятно развитие на икономическата политика; период на енергиен недостиг в България или в държави, които са важни търговски партньори на страната или повишен риск от такъв сценарий, чието материализиране значително ще понижи перспективите за растеж в сравнение с текущите очаквания на рейтинговата агенция.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема