Медицински факултет на Тракийски университет – с принос при овлядяване на туморни процеси

Проект, изпълняван от Медицинския факултет на Тракийски университет – Стара Заора е насочен към изследвания на някои от специфичните характеристики на два от често срещаните и агресивни туморни процеси, а именно – имунните клетки и произведените от тях белтъчни молекули, като анализът на получените данни ще позволи извеждането на важни заключения.

доц. д-р Юлиан Ананиев

Заключенията и изводите от лабораторната работа са свързани с прогресията и прогнозата при тези заболявания, представляващи сериозно предизвикателство в съвременната онкология.

В началото на 2023 г. приключва вторият етап на проекта (КП-06-Н23/2/2018 „Значение на туморната микросреда в развитието и прогнозата на стомашния и колоректалния карцином“. Финансиран е от Фонд „Научни изследвания“ и негов ръководител е доц. д-р Юлиан Ананиев.  В лабораториите на Медицински факултет на Тракийския университет са извършени различни видове анализи, на нива: клетка, дезоксирибонуклеинова киселина (ДНК) и рибонуклеинова киселина (РНК), като тези методи дават богат резултат описвайки различни промени в гените на туморните клетки и последващите отделяни от тях вещества водещи до промяна в имунния отговор срещу тумора.

Не по-малко важен принос на проекта е изграждането и допълването на научната среда за развитието на младите учени и експерти в съответната област, както и повишаването на капацитета на лабораторията. По време на двата периода на проекта, най-значимите постижения са описани и публикувани, както в български, така и в международни научни списания, а участниците представят част от тези резултати в два големи европейски форума провели се във Франция и Швейцария.

Според доц. Ананиев, получените резултати, макар и чрез изследването на малки групи от пациенти, предоставят важна информация, която би могла да се използва при по-обширни изследвания и да бъде база при прилагането на нови видове терапии, като терапията с имунни чекпойнт инхибитори и антитела, насочени срещу определени фактори.

Не на последно място финансирането на подобен вид проекти позволяват много учени в страната да разгърнат потенциала си и да реализират своите планове, а онова до което те достигнат да бъде в полза не само на науката, но и на цялото човечество, съобщиха от Тракийски университет – Стара Заора.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема