Рязък скок на цената на тока за бита от 1 януари 2024 г.?

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) изразява принципно несъгласие с предложения пазарен модел и с конкретни разпоредбите от проекта за промени на Закона за енергетиката. Позицията е публикувана на сайта на КЕВР. Предлаганият модел, при настоящата пазарна ситуация, може да доведат до рязък скок на цените за крайните битови клиенти още на 1 януари 2024 г.

Комисията смята, че премахването на регулирания пазар на едро, считано от 1 януари 2024 г., ще създаде непреодолими трудности най-вече за крайните снабдители да осигурят необходимите им количества електрическа енергия за покриване потреблението на крайните битови клиенти.

cena el tok

Комисията иска да се въведе механизъм за осигуряване на допълнителен финансов ресурс във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Фондът трябва да осигури допълнителни около 1,4 милиарда лева на годишна база, като в становището си Комисията предлага възможни решения. При сегашните пазарни цени с тази сума би се компенсирала разликата между борсовата цена на електрическата енергия, съответстваща на профила на клиентите на регулирания пазар, и утвърдената такава на обществения доставчик за регулаторния период 01.07.2023 г. – 30.06.2024 г. В проекта за промени на Закона за енергетиката не е предвиден механизъм за набавянето на тези средства.

Комисията счита – се казва в публикуваното статовище, че премахването на регулирания пазар на едро, считано от 01.01.2024 г., по средата на текущия регулаторен период 01.07.2023 г. – 30.06.2024 г., ще създаде непреодолими трудности най-вече за крайните снабдители да осигурят необходимите им количества електрическа енергия за покриване на потреблението на крайните битови клиенти. В тази връзка е нереалистично до 01.01.2024 г., а и занапред, тези доставчици да успеят да спазят изискването на чл. 97, ал. 4 от проекта за промени на Закона за енергетиката за сключване на споразумения за закупуване на електрическа енергия от нискоемисионни източници за 60% от необходимите им количества електрическа енергия. Още повече, че тези сделки, съгласно чл. 103, ал. 2, т. 8 от проекта за промени на Закона за енергетиката, следва да се сключат на специален сегмент на платформата за двустранни договори на организиран борсов пазар на електрическа енергия, какъвто не само в разумен срок преди 01.01.2024 г., но и твърде вероятно след тази дата да не може да бъде създаден.

В становището на Комисията се посочва, че съществува риск промените да създадат непреодолими пречки и невъзможност Комисията за енергийно и водно регулиране да утвърди цени на доставчиците на електроенергия, считано от 01.01.2024 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране изразява също категорично несъгласие с предложените нови текстове в проекта и по-специално с липсата на правомощия на КЕВР за контрол на разходите на доставчиците, в т.ч. оперативните разходи, разходите за балансиране, разходите за несъбираеми вземания, евентуалните загуби от препродажба на закупена електрическа енергия на краткосрочните пазари и др. Въз основа на опита с преминаването на небитовите крайни клиенти от регулиран на свободен пазар, регулаторът счита за нереалистично очакването крайните снабдители да държат в разумни граници размера на разходите си поради риск от загуба на клиенти в резултат от приемането на по-атрактивни оферти на конкуренти (търговци на електрическа енергия). В тази насока проектът за промени на Закона за енергетиката създава предпоставки за необусловени от пазара поведение и търговски практики на крайните снабдители, респективно за прекомерни печалби и икономически необосновани цени на електрическата енергия за крайните битови клиенти и/или разходи за Фонда.

Обективно невъзможно е Комисията да утвърждава регулирани цени на търговците на електрическа енергия на база себестойност, се посочва в Становището на регулатора. За разлика от крайните снабдители, търговците препродават електрическа енергия на широк кръг клиенти (на едро и на дребно), като крайните битови клиенти заемат пренебрежителна част от портфолиото им. В този смисъл няма как да се изчисли специфична себестойност на разходите им конкретно за битовите клиенти. Неясни остават също така мотивите за създаването на невъзможност търговци на електрическа енергия да сключват договори с крайни битови клиенти по свободно договорени цени, каквато възможност съществува в действащото законодателство.

P0098920010

Според регулатора определянето на разполагаемост за производство на електрическа енергия на производители и утвърждаването на техните цени е основният и най-важен регулаторен инструмент за поддържане на предвидими и стабилни цени на електрическата енергия за крайните битови клиенти. Премахването му следва да се извърши поетапно, под формата на плавен преходен период от най-малко 2 – 3 години, а не изведнъж, както се предвижда в проекта за промени на Закона за енергетиката.

Това се налага поради обстоятелството, че все още са налице значителни разлики в ценовите нива на регулиран и свободен пазар на електрическа енергия на дребно, които могат дори да се разширят с оглед пълната непредвидимост на ключови фактори – геополитическата обстановка, търсенето на енергия в световен мащаб, действията на основните централни банки и др.

Опасно е да се бърза със свободни цени на тока още тази зима, заяви омбудсманът Диана Ковачева. Тя изпрати възражения до министъра на енергетиката Румен Радев във връзка с предложенията за промени в Закона за енергетиката. Според нея не са защитени в достатъчна степен правата на гражданите и спорните текстове следва да бъдат преразгледани.

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg

На подобна тема