Координационно звено ще съдейства на големите горивни инсталации при кандидатстване за дерогация

Държавата съдейства на ТЕЦ-овете при кандидатстване за дерогация

Със заповед на енергийния министър Теменужка Петкова в Министерството на енергетиката се създава звено, което ще е да координира действията по изготвяне на технико-икономически анализи от операторите на големите горивни инсталации.

То ще се занимава и с обсъждане на конкретни мерки във връзка с предвидената възможност за дерогация от изискванията на Европейския парламент. На 28 април 2017 г. беше прието решение за изпълнение на Европейския парламент за одобряване на заключения за най-добри налични техники при големите горивни инсталации. Документът включва стойности за емисионни нива на вредни вещества в атмосферата (серен диоксид, азотни оксиди, живак). България и още седем държави гласуваха против документа.

С решение на Европейската комисия от 31 юли 2017 г. година се привеждат в действие заключенията в акта „Най-добри налични техники“. Българските топло-електрически централи трябва да изготвят необходимата документация и да кандидатстват за получаване на дерогация за възможно най-дълъг период.

www.infoz.bg

На подобна тема