Измерват качествата на атмосферния въздух в Нова Загора

Обследват атмосферния въздух в Нова Загора

Извършва се имисионно обследване на атмосферния въздух в Нова Загора. Мобилна автоматична станция следи нивата на въглероден оксид, озон, серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, фини прахови частици под 10 микрометъра, сероводород, амоняк, метанови и неметанови въглеводороди.

Ще се извършва и стандартния набор от метеорологични параметри – температура на въздуха, скорост и посока на вятъра, атмосферно налягане, влажност на въздуха и слънчево греене, съобщиха от Регионална инспекция по околната среда и водите в Стара Загора.

През 2018 г., всеки сезон, общо през 51 денонощия, мобилна станция ще измерва нивата на посочените замърсители. Първите измерване ще са в рамките на 13 денонощия.

Измерванията на въздуха в Нова Загора са във връзка с множество сигнали за миризми и нарушаване качеството на атмосферния въздух в града през 2017 г. Регионалната екоинспекция предложи Нова Загора да бъде включена в годишния график за мониторинг на качеството на атмосферния въздух.
След приключване на имисионното обследване, РИОСВ ще извърши оценка и анализ на резултатите и ще ги обяви на интернет страницата си.

Данните от измерванията през 2018 г. ще бъдат предоставени и на Регионална здравна инспекция – Сливен за оценка на риска за човешкото здраве, както и на община Нова Загора.

www.infoz.bg  www.infoz.bg