Екоинспекцията проверява за мъртва риба в яз. "Розов кладенец"

Експерти на Регионалната инспекция по околна среда и води – Стара Загора и Регионална лаборатория – Стара Загора извършват проверка по сигнал за наличие на измряла риба в язовир „Розов кладенец”, землището на село Обручище, община Гълъбово. Експертите са установили количества измрели сом и шаранови риби.

Те са забелязани по канала, в който заустват отпадъчните си води ТЕЦ „Брикел”. Мъртви риби от същия вид се наблюдават и в ръкава на язовир „Розов кладенец”, преди каменната дига.

ЯзовирРегионална лаборатория – Стара Загора ще вземе две водни проби – първата от пробовземната точка на ТЕЦ „Брикел”, преди заустване в язовира, съгласно издаденото им комплексно разрешително, а втората от повърхностна вода от язовир „Розов кладенец” в близост до каменната дига.

Показателите, които ще се анализират на място, са активна реакция, остатъчен хлор и температура при първата проба, а втората проба - по показатели температура, активна реакция и разтворен кислород. Пробите ще бъдат анализирани и в лабораторни условия, по показатели, определени от Басейнова дирекция - Пловдив и съгласно действащото разрешително на ТЕЦ „Брикел”.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на РИОСВ - Стара Загора)