Стара Загора не иска Цех за производство на олово

Чистотата на въздуха е особено чувствителна тема за жителите на Стара Загора и намеренията на свищовската фирма „Ресайкъл Компани” ЕООД да изгради Цех за производство на олово предизвика остро недоволство. Площадката, предвидена от инвеститора, се намира на 800 метра от квартал АПК.

Хората започнаха да събират подписка. Вълна от недоволство се надига и в социалните мрежи. „Решени сме да стигнем докрай, магистралата е близо. Ако трябва до София ще стигнат колоните от колите, докато дойде Борисов. Дано той реши проблемите. Но се надявам все пак да има здравомислещи хора” – каза жителка на кв. АПК. Хората са категорични, че няма да допуснат в Стара Загора да се построи Цех за производство на олово.

yordan nikolovОще през лятото на миналата година Община Стара Загора изрази отрицателно становище до Регионалната инспекция по околната среда и водите спрямо предварителната информация, предоставена за намерението за изграждане на Цех за преработка на олово, в което се казва, че в региона не се генерират отпадъци от олово и създаването на преработваща инсталация е абсолютно недопустимо.

„Няма как да сме съгласни с подобно нещо. От години има напрежение сред гражданите за чистотата на въздуха. Напоследък сме подобрили всичко в показателите и сега ни се сервира някакъв завод, който е потенциално опасен. И в предварителното писмо, което сме изпратили, и в сегашното становище, сме категорични, че не одобряваме да има подобен цех на територията на Стара Загора” – заяви Йордан Николов, зам.-кмет на Община Стара Загора.

„Регионална здравна инспекция – Стара Загора не е институция, която казва да се изгради, или да не се изгради цех за олово, защото няма такива правомощия. От една година провежда по искане от Регионалната инспекция по околната среда и водите консултации по отношение качеството на информацията в Доклада за оценка на въздействието върху околната среда, където наблюдаваме дали има вредности в почва, въздух и води. Цялата преписка, във връзка със злободневната тема в града, е изпратена в Министерство на здравеопазването и експертите ще излязат със становище по казуса” – съобщи директорът на Регионална здравна инспекция д-р Златина Нанева.

От Регионалната инспекция по околната среда и водите в Стара Загора отказаха да говорят по темата преди общественото обсъждане на доклада по оценка на въздействието върху околната среда. То ще се проведе на 10 юни, от 11 часа в Община Стара Загора.

* * *

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров и заместник-кметът Йордан Николов представиха становището на Общината за инвестиционно предложение за изграждане на цех за производство на олово

 

Публикуваме пълния текст на становището на Община Стара Загора, подписано и прочетено от заместник-кмета Йордан Николов.

СТАНОВИЩЕ на Община Стара Загора (от 06.06.2019 г.)

по Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на олово“ в поземлен имот с идентификатор 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора с възложител „Ресайкъл компани“ ЕООД - гр. Свищов

След извършен преглед на информацията в представения за разглеждане Доклад по ОВОС и приложенията към него и на основание изразено мнение на множество граждани на гр. Стара Загора, Община Стара Загора с настоящото становище изразява категорично несъгласие за одобряване реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на олово“ на посочената площадка в имот 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора със следните мотиви:

  1. Инвестиционното намерение по своя обхват, капацитет и технология е предприятие от тежката промишленост, отрасъл цветна металургия. Капацитетът на инсталациите предвижда преработка на повече от 2 800 тона суровини, която по своя състав представляват опасни отпадъци, съдържащи олово. Тези обстоятелства, независимо от описаните в Доклада мерки за предотвратяване на вредните въздействия, изискват специално внимание при избор на площадка за разполагане на съоръженията. Имотът, в който се предвижда изграждането на цеха е с начин на трайно ползване „За складова база“, което е търпимо и приемливо за сегашното му ползване като площадка за събиране и сортиране на производствени и някои опасни отпадъци. Изграждането върху площадката на цех за производство на олово по предложените технологии, обаче изисква съблюдаване на други критерии, тъй като се предвиждат физикохимични процеси, протичащи непрекъснато и при високи температури с използване на опасни вещества. Не случайно за този капацитет производство на цветни метали в отменената Наредба № 7 от 25.05.1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда е предвидена хигиенно-защитна зона от 2000 м. В случая отстоянието до най-близката жилищна сграда е на по-малко от 800 м.

  2. Произходът на опасните отпадъци, които ще се третират в представеното инвестиционно намeрение нямат произход от територията на регион Стара Загора, нито пък се генерират от битовата дейност на населението на общината и е абсолютно неприемливо гражданите на Стара Загора да бъдат подложени на евентуално вредно въздействие в интерес на частен инвеститор. В Доклада по ОВОС и в договора за наем на терена не са описани мерки за крайно обезвреждане и възстановяване на терена след прекратяване на дейността в случаите на невъзможност на по-нататъшно ѝ изпълнение по различни причини - обявяване в несъстоятелност на възложителя, промяна на икономическата среда, липса на суровина и прочее. Практиката в такива случаи показва, че екологичните негативи и щети от подобно развитие остават в общината и потърпевши са жителите на района.

  3. Независимо от изразеното в Доклада възражение, че няма законово задължение за извършване на оценка на опасностите при транспортиране на суровините - отпадъци по пътната мрежа на града и страната, тези опасности съществуват реално, още повече, че пътната инфраструктура до обекта не е предвидена за транспорт на подобни товари както по товароносимост, така и по опасност. Този риск следва да бъде оценен, защото доставката на суровини - опасни отпадъци е елемент от инвестиционното предложение и е задържително да се разглежда като дейност, която може да окаже кумулативно въздействие.

  4. По отношение на производствените отпадъчни води, считаме, че е недопустимо да не се предвиди локално съоръжение за пречистване на водите, още повече, че Градската пречиствателна санция не може да пречиства води, съдържащи високи концентрации на тежки метали. В Доклада е описано, че производствените и битово-фекалните води, както и дъждовните води от бетоновата площадка ще се събират във водоплътна изгребна яма с обем 20 м3 и ще се предават за обезвреждане в ГПСОВ Стара Загора. При интензивни валежи от 40 л/м2, каквито се случиха през месец май 2019 год. в Стара Загора, от бетонова площадка, която е с площ около 1000 м2 ще се съберат 40 м3 само дъждовни води при обем на изгребната яма два пъти по-малък (като не включваме в сметките събраните битово- фекални и производствени води). Тези разчети напълно потвърждават становището на Община Стара Загора, изразено в предходен етап от процедурата за високия риск от замърсяване на подземните води и почвите от съседните земеделски земи с олово и други тежки метали при наводнения от проливни валежи.

  5. Описаната схема за събиране на дъждовните води е нереалистична. При валежи, дъждовните води от покрива на сградите ще бъдат замърсени с различни опасни вещества, които както е описано в доклада ще се отлагат в границите на площадката т.е. върху покривите на сградите, които по генералния план са с голяма площ. Така замърсените води се предвижда да се извеждат разсъсредоточено извън площадката върху плътен зелен пояс с ширина 1 - 1,5 м. Това е пътят, по който има още една реална опасност да бъдат замърсени както почвите, така и подземните води в района и то при всички валежи, не само при интензивни такива.

  6. Площадката за реализация на инвестиционното намерение се намира в непосредствена близост до функциониращи две животновъдни ферми за интензивно отглеждане на животни и обработваеми земеделски земи. При аварийни ситуации и други анормални режими на работа на разглежданото инвестиционно намерение, съществува реален риск от отрицателно въздействие върху съседните обекти и имоти, което може да нанесе непоправими щети на собствениците им по отношение на чистотата на произвежданите от тях продукти.

В заключение, с цел защита на обществения интерес на жителите на кв. Кольо Ганчев и кв. АПК, на работещите в района на Южна промишлена зона и на всички граждани на гр. Стара Загора, в изпълнение на генералната стратегическа цел на Общинска администрация „Подобряване качеството на живот на населението в Общината чрез осигуряване на благоприятна околна среда и запазване природните дадености на региона” и отчитайки проявената широка обществена активност, Община Стара Загора предлага на Експертния Екологичен съвет към РИОСВ - Стара Загора да вземе решение за неодобряване реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на олово“ в имот 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора.

Подпис: Йордан Николов
заместник- кмет на Община Стара Загора

* * *

Репортаж - Йордан Николов: Още през лятото на миналата година Община Стара Загора изрази отрицателно становище до Регионалната инспекция по околната среда и водите за намерението за изграждане на Цех за преработка на олово

www.infoz.bg  Венета Асенова | www.infoz.bg