Качеството на въздуха в община Стара Загора се подобрява

Качеството на въздуха в община Стара Загора се подобрява

През 2017 година не са регистрирани превишения по нито един показател на допустимите норми за качеството на атмосферния въздух на територията на Стара Загора, съобщават от общинския отдел „Екология“.

Особено осезаемо е подобрението му по отношение на проблемния за всички големи градове показател фини прахови частици с размер по-малък от 10 микрона (ФПЧ10). Регистрирана е и най-ниската от години назад средногодишна стойност на фините прахови частици - 24,64 µg/m3, което е почти два пъти по-малко от допустимата годишна концентрация от 40 µg/m3.

Тенденцията към подобряване на качеството на атмосферния въздух по отношение на замърсителя фини прахови частици се запазва и за 2018 година. Към 22.08.2018 год. регистрираните нива на ФПЧ10 са в границите на допустимите норми.

Подобряването на качеството на околната среда и осигуряване на здравословни условия на живот на жителите на Стара Загора е приоритет на програмата за управление на кмета Живко Тодоров. Регистрираното подобрение на качеството на атмосферния въздух е резултат от дългогодишната и последователна работа на общинска администрация, подпомогната от усилията на гражданите. Всички програми за подобряване на качеството на атмосферния въздух, както и отчетите за тяхното изпълнение са обсъждани от Програмен съвет за оценка и управление на КАВ, в чийто състав освен отговорните институции участват и представители на неправителствени „зелени“ организации и експерти и научни работници от Тракийски университет.

Следвайки опита на други държави в Европейския съюз, Община Стара Загора, съвместно с други общини, под координиращото действие на Столична община, подготвиха Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ по Програма LIFE на Европейския съюз. Към настоящия момент проектът е на етап оценка с очаквано одобрение за финансиране. В дейностите по първия етап на изпълнение на този проект е предвидено доставка и монтиране на датчици за измерване на качеството на атмосферния въздух.Основните дейности по проекта са свързани с подпомагане на гражданите за преход към алтернативни форми на отопление на домакинствата им.

Община Стара Загора ще кандидатства по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.002 „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“ по приоритетна ос 5 „Намаляване замърсяването на атмосферния въздух чрез понижаване количествата на ФПЧ10/NOx” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Крайният срок за подаване на документи е 30.01.2019 г.

От извършения в общинската програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух анализ на резултатите от мониторинга, инвентаризация на източниците на емисии и дисперсионно моделиране на разпространението на емитираните замърсители е установено, че основните източници на емисии от фини прахови частици в Стара Загора са битовото отопление и транспорта.

За намаляване на емисиите им Община Стара Загора прилага редица мерки през годините. Изцяло бяха подменени автобусите и тролейбусите от градския транспорт с нови, комфортни и привлекателни за ползване, които покриват висок клас на екологичност - Евро 6, по отношение на емисии на изгорелите газове. Съвместно с компетентните органи от РИОСВ е осъществен контрол върху дейността на предприятия и инсталации, източници на емисии на територията на Общината, извършвани са проверки по сигнали на граждани за нерегламентирани дейности. Разширен е териториалният обхват и е увеличена честотата на машинно миене на улиците и местата за обществено ползване в Стара Загора. Ограничен е достъпът на МПС, осъществяващи специализиран, случаен и превоз за собствена сметка на пътници до централни натоварени пътни артерии на града. Подготвят се и се реализират проекти за обновяване на общите части и саниране на многофамилни жилищни сгради. Реализирани са проекти за газифициране на битовия сектор, провеждат се и информационни кампании за насърчаване използването на горива с ниски емисии на ФПЧ и редица други.

Продължават дейностите по рехабилитация на пътната и уличната мрежа в общината, както и благоустройството и озеленяването на крайпътните и междублоковите пространства, с цел защита от прах и газове.

От 2017 г. най-малко два пъти годишно механизирано се измиват основно всички улици и площади в града, по 10 пъти през годината се измиват улиците и териториите за обществено ползване в широкия център, а където е необходимо и повече. Резултатите от мониторинга показват, че изпълняваните графици за миене на улиците освен, че подобряват визията на града, съдействат и за понижаване на нивата на фините прахови частици.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема