лога

БСК проведе обучения на представители на бизнеса в България в рамките на проект SWAN

В София, Варна, Стара Загора, Пловдив и Пазарджик (в периода юли – септември 2020 г.) Българската стопанска камара проведе обучения на представители на бизнеса в България, които участват или са потенциални участници във веригата на производството и оползотворяването на отпадъци по ползване на ресурсите на информационна система за повторна употреба на отпадъците.

Те са част от дейността на национална платформа по проект „БАЛКАНСКА ПЛАТФОРМА ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА НА ОТПАДЪЦИТЕ“, (SWAN).

Целта на информационната система е да се идентифицират източниците на твърди отпадъци и потенциалните ползватели на отпадъчни потоци, да бъдат създадени национални и транснационални схеми за повторна употреба на отпадъците чрез постигане на съответствие между търсене и предлагане, да се създаде мрежа за сътрудничество между заинтересованите страни в региона.

SWANВ рамките на проекта беше разработен доклад, който разглежда международните и националните добри практики и бизнес модели за оползотворяване на производствени отпадъци на територията на ЕС и държавите на Балканския полуостров и дава насоки за възможностите за трансфер на тези практики за постигане на по-устойчиво управление на ресурсите. В допълнение, в доклада е отразено мнението на ключови заинтересовани страни от международни академични среди по темата за индустриална симбиоза. Индустриалната симбиоза (ИС) се дефинира като синергичен обмен на отпадъчни потоци, съпътстващи продукти, вода и енергия между отделни организации в дадена местност, регион или дори във виртуална общност.

При изпълнение на проекта беше направен анализ на различните видове индустриална симбиоза с цел намиране на най-подходящия за бизнеса.

Предприятията, които генерират отпадъчни потоци, могат да приложат следните две стратегии при въвеждане на индустриална симбиоза:

SWAN 3

 1. Вътрешно оползотворяване – предприятието ползва отпадъците с цел заместване на суровина в рамките на същата компания. Добавената стойност за предприятието се свързва с повишена производствена ефикасност, въвеждане на модернизации и иновации; в дългосрочен план – реализиране на по-ниски разходи за управление на отпадъците и закупуване на суровини; не на последно място и по-добра репутация сред заинтересованите страни.
 2. Външно оползотворяване – предприятието генерира отпадъци, с качествени и количествени характеристики, които могат да бъдат ползвани от друга компания. Оползотворяването може да бъде, както материално, така и енергийно и топлинно. Добавената стойност отново се свързва с намалени разходи за управление на отпадъците и по-добра репутация сред заинтересованите страни.
  Например: Технически гипс (REA) от сероочистващите инсталации на ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“ се ползва успешно като заместител на природен гипс при производството на гипсови продукти от Knauf България.

В индустриална зона Девня в непосредствена близост се намират производителят на торове Агрополихим и производителят на фосфати за фуражната индустрия Алифос. Алифос купува фосфорна киселина от Агрополихим. С една допълнителна стъпка в производството си очиства суровината и я прави годна за хранителни цели.

SWAN 2

Предприятията, които ползват отпадъчни потоци от други предприятия, могат да приложат следните три модела при въвеждане на индустриална симбиоза:

 1. Заместване на суровина – много често отпадъчните потоци се превръщат отново в ценен ресурс. Освен икономическите ползи от прилагането на този модел, предприятието реализира екологични и бизнес ползи, свързани с ползването на по-малко природни ресурси и въвеждане на модернизации и иновации с цел оползотворяване на отпадъка като суровина.
  Пример: отпадъци при производството на метални елементи се ползват отново като входяща суровина.
 2. Създаване на нов продукт – отпадъчните потоци служат за създаването на нов продукт, като част от продуктовото портфолио на компанията. Бизнес ползите са свързани с достигането до нови пазари и клиенти. Често тези нови продукти имат специфични екологични характеристики и се предлагат като „премиум“ продукти. Въвеждането на иновации в производството и процесите са неизбежна част от въвеждането на този тип бизнес модел.
  Пример: оползотворяване на отпадъците от производството на захар, например меласа, при производството на спиртни напитки
 3. Създаване на нов бизнес – трансформирането на отпадъчните потоци в нови продукти може да бъде и двигател за създаването на нов бизнес. В този случай индустриалната симбиоза е в основата на новия бизнес модел, който се характеризира с иновативност, развойна дейност, премиум продукти и бизнес устойчивост.
  Пример: производство на луксозни чанти от стари индустриални транспортни ленти

В рамките на проекта е разработена и платформа SWAN – http://swanplatform.eu.

Платформата беше представена от участниците в проекта от страна на БСК и партньор – фирмата разработваща националната платформа Magoarea.

Тематиката беше оценена като изключително полезна за представители на бизнеса от всички сектори, които могат да търсят начини за продажба на свои отпадъци, както и да търсят различни съпътстващи продукти и отпадъци на предприятия, които биха могли да бъдат влагани в производството.

Беше направено представяне и през он-лайн платформа, на които участваха повече от 20 участника.

Бизнесът може да се регистрира в платформата и да ползва публикуваната информация за развитие и разширяване на дейността си.

По време на обученията бяха дискутирани въпроси по вноса и износа на отпадъци, проблемите с нотификациите, както и прилагането на ефективен контрол от страна на администрацията. Обсъдена беше и възможността за анализ на данните в платформата, така, че да осигурят надеждна информация за потребителите.


 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми: