МВР съдейства за издаването на удостоверения за гласуване на 11 юли

Дирекция „Български документи за самоличност“ ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за Народно събрание. В седмицата преди 11 юли е създадена организация хората, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен (зелен) паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

pasportna

В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването ѝ или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 09 юли 2021 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

Гражданите лично да подадат искане в Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР), областните дирекции на вътрешните работи (ОДМВР) и районните управления (РУ) от 6 юли до 10 юли, от 8:30 до 17:00 часа и на 11 юли, от 8:30 до 19:00 часа. В случай че работното време на съответното звено „Български документи за самоличност“ е различно, удостоверенията ще се издават в рамките на работното време на звеното, като задължително ще се спазва периодът на 10 и на 11 юли. Информация за работното време на всяко звено „Български документи за самоличност“ е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административно обслужване на граждани по линия на документи за самоличност и на интернет страницата на СДВР и ОДМВР.

Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация. Те могат да послужат само пред секционната избирателна комисия за 11 юли.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема