Токът, парното и природният газ поскъпват

Цените на тока за регулирания пазар от 1 юли 2021 г. се увеличават средно с 4,4%, а цените на топлинната енергия нарастват средно с 16,23%. Това реши на закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране. За битовите клиенти на ЧЕЗ цената на електроенергията е увеличена с 5,57 %, на „ЕВН България Електроснабдяване“ – с 3,74 %, и „Енерго-Про Продажби“ – с 3,51 %. Парното в София поскъпва с близо 20%. Основните причини за нарастването са по-високите разходи на енергийните дружества за природен газ и въглеродни емисии.

Първоначално цената на тока за бита трябваше да поскъпне средно с 3%, увеличението е заради поскъпването на таксата „Задължения към обществото“, заради включване на квоти електроенергия от „Марица-изток – 2“ в микса за регулирания пазар.

Цената на парното трябваше да бъде увеличена средно с 10%, а се вдигна на средно над 16 на сто, а за някои градове поскъпването е около 20%.

За домакинствата към топлофикационните дружества на природен газ регулаторът утвърди следните цени : за клиентите на „Топлофикация София“ – 98,48 лева за мегаватчас, за „ЕВН Топлофикация“ – 99,55 лева, за „Топлофикация Плевен“ – 87,24 лева, за „Топлофикация Бургас“ ЕАД – 85,91 лева, за „Веолия Енерджи Варна“ – 98,29 лева, за „Топлофикация – Враца“ – 96,01 лева, за „Топлофикация ВТ“ – 107,47 лева, за „Топлофикация-Разград“ – 100,96 лева. Най-високо е увеличението във Велико Търново – 23,16% и във Враца – 21,30 на сто. Поскъпването в София е близо 19,97%, в Бургас 20,9 на сто, в Плевен – 20,07%. Средното увеличение на цената на топлинната енергия е 16,23 %. За топлофикационните дружества на въглища, цени на топлинната енергия за бита са : за „Топлофикация Русе“ – 84,51 лева за мегаватчас, за „Топлофикация – Перник“ – 84,32 лева, за „Топлофикация Сливен“ – 78,18 лева, за „Топлофикация – Габрово“ – 108,06 лева, обявиха от регулатора.

el

Повишаването на цените на топлинната енергия през новия регулаторен период от 1 юли 2021 г. е продиктувано преди всичко от ръста на цените на природния газ на международните пазари и на въглеродните емисии на Европейската платформа за търговия с емисии. Тези два фактора формират 77 на сто от цената на топлинните услуги и промяната им влияе непосредствено върху крайната цена на услугата за потребителите. В резултат на започналото възстановяване на европейските икономики след пандемията от ковид и увеличеното търсене на енергийни суровини, от началото на 2021 г. цената на природния газ на международните пазари бележи ръст от 70%. При международните цени на петрола също е налице рязък скок – с над 50% и те вече достигат 75 щатски долара/барел за сорта Brent.

Цените на въглеродните емисии на европейските платформи за търговия нарастват до нива от 55 евро/тон, което е ръст с близо 150% в сравнение с цената им от 22 евро/тон през втората половина на 2020 г.

Отчитането на актуалните цени към юни 2021 г. на природния газ и на въглеродните емисии наложи комисията да ревизира първоначалните си изчисления за цените на топлинната енергия, които бяха изготвени на база на техните котировки към края на април 2021 г.

Заложената цена на квоти въглеродни емисии от 47 евро/тон емисии също претърпя корекция и във финалното решение тя е 51 евро/тон. България не разполага със собствени ресурси на петрол и природен газ и тези суровини се доставят изцяло от внос.

По тази причина комисията няма друг избор, освен да отрази в ценовите си решения влиянието на постоянно повишаващите се цени на международните пазари на тези ценообразуващи елементи, тъй като те са обективен фактор и регулаторът не разполага с механизъм за въздействие върху тях. Комисията е наясно, че по-високите цени на топлинната енергия ще се отразят неблагоприятно за потребителите на услуги, но отказът да бъдат отчетени действащите в момента пазарни фактори създава рискове за срив в дейността на енергийните дружества, които ще бъдат в невъзможност да покриват нарасналите си разходи.

В решението на регулатора за всяко едно топлофикационно дружество е определена индивидуална прогнозна годишна цена на топлинната енергия за регулаторния период, в зависимост от неговата специфика – брой на абонатите, размера на топлопреносната мрежа и съоръженията по нея, начина на производство на топлинна и електрическа енергия и др. Определянето на прогнозна цена на топлинната енергия е извършено от регулатора в съответствие с промените в Наредба № 5 за регулиране на цените на топлинната енергия. комисията осъществи ценово прогнозиране след анализ за икономическа обоснованост на прогнозните разходи на дружествата в съответствие с тенденциите на международни газови пазари и сключените на тях фючърсни сделки. В прогнозната цена на природния газ регулаторът отчете данните за петролната и хъбовата компонента в търговските договори, по които общественият доставчик купува природен газ за вътрешния пазар. Взети са предвид прогнозните цени по тримесечия, в които са включени и цената „задължение към обществото“ и компонента за дейността „обществена доставка на природен газ“ в размер на 2,5% от средната покупна цена на природния газ.

По отношение на квотите въглеродни емисии комисията определи тяхната прогнозна цена през новия регулаторен период в размер на 51 евро на тон. Към момента действащата спот цена на Европейската енергийна борса е над 55 евро/тон емисии, с тенденция да продължи да нараства.

Наредба № 5 за регулиране на цените на топлинната енергия дава възможност по време на ценовия/регулаторния период регулаторът да изменя цените на топлинната енергия, при условие, че е налице съществено изменение между определената прогнозна цена на природния газ за този период спрямо постигнатата.

Комисията утвърди и окончателните цени в сектор „Електроенергетика“ за новия регулаторен период 1.07.2021 – 30.06.2022 г. След отчитане на всички ценообразуващи елементи и при прилагане на методиката за ценообразуване, среднопретегленото увеличение на цената на електроенергията за потребителите на регулиран пазар за цялата страна е 4,40%.

За битовите клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ крайната цена на електроенергията нараства с 5,57 %, за клиентите на „ЕВН България Електроснабдяване“ – с 3,74 %, за клиентите на „Енерго-Про Продажби“ – с 3,51 %, за „ЕСП Златни Пясъци“ – с 8,31 %. В тези цени са включени цената на електроенергията, цените за мрежовите услуги и цената „задължение към обществото“.

Електрическата енергия, необходима за покриване потреблението на регулирания пазар, е 10 984 721 мегаватчаса. Средната цена на електроенергията за регулирания пазар, след компенсиране от фонд „Сигурност на електроенергийта система“ , е определена на 108,37 лева за мегаватчас.

Основната причина за повишението на цените на електроенергията са повишените разходи на фонд „Сигурност на електроенергийната система“ за компенсиране на електроенергията, произвеждана от топлофикациите и заводските централи. Причината за нарасналите разходи на тези енергийни дружества са повишените цени на закупуваното от тях първично гориво – природен газ, както и на въглеродни емисии. В резултат на по-високите цени на емисиите цената на електроенергията, произвеждана от американските централи и от ТЕЦ „Марица Изток – 2“, се повишава, което се отразява на нарастването на цената „задължение към обществото“. Тази цена оказва влияние върху цените на мрежовите услуги на ЕРП и цените за пренос и достъп на ЕСО.

В окончателното решение на регулатора е отчетено и допълнителното повишение на електроенергията след включването на ТЕЦ „Марица-изток 2“ в микса за регулиран пазар с годишна квота от 1 000 000 мегаватчас, съгласно заповед на министъра на енергетиката.

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ от 1 юли 2021 г. в размер на 49,94 лева за мегаватчас (MWh) – без сумите за достъп, пренос, акциз и ДДС. Комисията проведе закрито заседание, на което прие решение във връзка с подаденото от „Булгаргаз“ ЕАД заявление за утвърждаване на цена за юли, по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Според предходното решение Комисията за енергийно и водно регулиране цената на природния газ беше 45,27 лева/MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

От КЕВР уточняват, че с приетото решение е отчетена предложената на 1 юли от „Булгаргаз“ ЕАД актуализирана цена на природния газ, в която е отразена информация за пазарните индекси на европейските газови хъбове за юни и за средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари на Европейската централна банка за същия период. В актуализираното ценово заявление на обществения доставчик са отчетени и количествата природен газ по програмата за освобождаване, по договорите с лицензиантите, както и с клиенти по свободно договорени цени.
Увеличената цена на природния газ за юли е в резултат на продължаващото нарастване на цените на международните газови пазари, допълват от Комисията за енергийно и водно регулиране.

На проведеното открито заседание на 24 юни изпълнителният директор на „Булгаргаз“ ЕАД Николай Павлов е пояснил, че след внасянето на заявлението на 10 юни котировките на петрола и на петролните продукти и цените на европейските газови пазари продължават да се повишават в резултат на нарасналото търсене на тези горива. От изнесените от него данни стана ясно, че за последните 6 месеца международните цени на петрола са се повишили с над 50 процента и са достигнали 75 щатски долара/барел. За същия период осреднената цена на природния газ е нараснала със 70 на сто – от 16 евро до над 28 евро/MWh. Николай Павлов е изтъкнал тогава, че независимо от това цената, която „Булгаргаз“ ЕАД ще предложи за юли, ще бъде с над 10 процента по-ниска от актуалните цени на европейските газови борси.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg