Тракийски университет – Стара Загора и „Български енергиен холдинг“ ще си партнират за устойчива нисковъглеродна енергетика

Тракийски университет – Стара Загора и „Български енергиен холдинг“ ще си партнират за устойчива нисковъглеродна енергетика

Тракийски университет и „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ) ще работят съвместно за създаване на работни групи по иновационни проекти, свързани с развитието на научноизследователските направления и дейности в различни области за осигуряването на плавен енергиен преход към използване на чиста и нисковъглеродна енергия.

Ректорът на Тракийски университет – Стара Загора доц. д-р Добри Ярков и изпълнителният директор на „Български енергиен холдинг“ ЕАД Валентин Николов подписаха рамково споразумение за сътрудничество. Целта е двете институции да организират съвместни дейности по иновации, приложни изследвания и образование в българския енергиен сектор в направленията електротехника, топло- и газоснабдяване, енергийна ефективност, внедряването на иновативни енергийни технологии и други.

Университетът и държавният холдинг ще разработват национални и международни проекти в областта на иновациите и приложните изследвания, както и ще кандидатстват съвместно по оперативни програми и други национални, европейски и международни финансиращи институции, осигуряващи финансиране за реализацията на иновативни енергийни проекти.

Рамковото споразумение предвижда още:

  • Разработване на подходящи проектни идеи в изготвянето на проектни предложения до финансиращи институции и организации, за реализация на енергийни иновации и изследвания с цел постигане на конкурентоспособност и висока добавена стойност в енергийния сектор;
  • Взаимно съдействие и развитие на експертния и научноизследователския опит и капацитет, както и технологичната и научноексперименталната база и лабораторна инфраструктура на двете страни;
  • Съдействие за бързо и дългосрочно развитие и модернизиране на системата на научни изследвания в областта на енергетиката чрез развитието на научни изследвания и на нови технологии, с които да се задържат и привлекат млади и водещи учени в областта на енергетиката;
  • Подсигуряване на студентски стажове и практики с посещения на място в обектите на БЕХ и дъщерните му дружества, подпомагане на кариерното ориентиране и мотивиране на студентите и докторантите, създаване и/или реализиране на менторски програми и съвместни магистърски и докторски програми.

„Тракийски университет – Стара Загора има дълъг и богат опит в областта на европейските проекти като усилено работи по образователни и научни програми за двустранно сътрудничество с университети – партньори и научни организации от САЩ, Русия, Япония, Индия, Китай, Норвегия, Швейцария, Турция, Германия и др. – заявяват от „Български енергиен холдинг“. – БЕХ ЕАД счита тези инициативи за необходимо условие за обогатяване на вече познатите инструменти и при търсенето на иновативни такива с цел модернизиране на топло, електро и ядрената енергетика. Усилията на двете страни ще бъдат насочени в посока изготвяне на проектни предложения до финансиращи институции и организации за постигане на конкурентоспособност и висока добавена стойност в енергийния сектор. От своя страна ръководството на БЕХ ЕАД заявява готовност да предостави възможност за студентски стажове и практики с посещения на място в дъщерните дружества от холдинга, както и да подпомага кариерното ориентиране и мотивиране на студентите и докторантите.“

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема