ВиК – Стара Загора изпълнява мащабен проект за рехабилитация и доизграждане на водоснабдителната и канализационната мрежа

„Водоснабдяване и канализация“ EООД – Стара Загора започва работа по мащабен проект за рехабилитация и доизграждане на водоснабдителната и канализационната мрежа. Проектът ще се реализира до края на 2023 г. в градовете Стара Загора, Казанлък, Чирпан и Раднево. Общата стойност на проекта възлиза на 122 млн. лева, от които:

  • 76 217 149 лева представляват безвъзмездно финансиране от Кохезионния фонд,
  • 13 450 085 лева е делът на националното съфинансиране от държавния бюджет,
  • 11 996 297 лева е собственият принос по проекта на ВиК ЕООД – Стара Загора, заедно с 20 332 706 лева недопустими разходи за ДДС.

За Чирпан дейностите започват на 28.07.2021 г. от 11:00 часа с откриване на строителен обект на проект №.BG16M1OP002-1.016-0013, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на конкретен бенефициент „Водоснабдяване и канализация“ EООД – Стара Загора.

vikStara Zagora

Мащабният проект, финансиран от Оперативно програма „Околна среда“ 2014 – 2020, включва общо 12 обекта за четирите агломерации и внедряването на нови технологии за мониторинг и управление на мрежата.

Водоснабдителна система „Чирпан“ включва два водоизточника и захранва помпено гр. Чирпан.

Водоизточник „Текира“ е изграден през 1928 г., но в началото на 60-те години вече не може да покрива нарасналите нужди на населението и се налага намирането на алтернативно водоснабдяване за града. През 1981 година се въвеждат в експлоатация съоръженията, част от ВС „Марица“. Проектното решение на настоящия проект включва спиране на водоизточник „Текира“ поради влошени качества на водата и реконструкция на участък от довеждащият водопровод на водоизточник „Марица“ с обща дължина 5 341 метра.

В обхвата на инвестиционното намерение ще се включат и захранващи връзки към водоеми V=400 m3 и V=1250 m3. Целта е осигуряване на добра по качество и достатъчна по количество питейна вода за град Чирпан.

Съществуващата вътрешна водопроводна мрежа на град Чирпан е строена през 50 – 60 те години на миналия век. Изпълнена е основно от етернитови и стоманени тръби, които са амортизирани и предизвикват чести аварии. Водопроводите изпълнени от ПЕВП представляват малък процент от водоснабдителната система на града.

Същевременно следствие от високата стойност на мангана в подавана вода през един доста дълъг период от време, в цялата външна и вътрешна водопроводна мрежа на гр. Чирпан има отлагания от манган, които неминуемо водят до замътване на водата след отстраняване на аварии. Има участъци от водопроводната мрежа на града, които са с проблеми относно нормалното налягане. Към настоящия момент дължината на цялата градска разпределителна мрежа е около 63,40 км.

vikStara Zagora 1 

www.infoz.bg  www.infoz.bg