Започна заплащането на местните данъци и такси в Казанлък

Започна заплащането на местните данъци и такси в Казанлък

Дължимите данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци към Община Казанлък могат да бъдат заплащани в брой и чрез терминално устройство на касите - паричен салон на партерен етаж, стая 10, етаж 5, на бул. „Княз Ал. Батенберг” 4. Касите на Дирекцията са отворени за граждани всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часа.

Плащането се осъществява още: в паричните салони на „Български пощи” ЕАД и чрез интернет услугите на Easy Pay и Epay.

За безкасови плащания банковата сметка е:
Титуляр: Община Казанлък
Общинска банка АД
ФЦ Казанлък
Ул.”Орешака” № 1
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344

Кодовете за вид плащане са:

 • 44 14 00 – патентен (окончателен) данък
 • 44 21 00 – данък върху недвижимите имоти
 • 44 22 00 – данък върху наследството
 • 44 23 00 – данък върху превозните средства
 • 44 24 00 – такса битови отпадъци
 • 44 25 00 – данък при придобиване на имущество
 • 44 28 00 – туристически данък
 • 44 34 00 – други данъци
 • 44 65 00 – глоби, лихви, имуществени санкции
 • 44 80 01 – такса за технически услуги
 • 44 80 07 – такса административни услуги

От дирекция „Местни приходи” обръщат внимание, че и тази година няма промяна в ставките на облагане. Отстъпката от 5% отстъпка ще важи до 30 април 2019 г.

Запазва се и улеснението за жителите на община Казанлък, всички дължими данъци и такси да се заплащат на място по населени места по местоживеене, в кметството на града или селото.

Според Закона за местните данъци и такси, данъчно задължени лица са:

 • собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти;
 • при учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят;
  при концесия данъчно задължен е концесионерът;
 • собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен за този имот или съответната част от него;
 • за имот, държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление;
 • когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите, които притежават.

За финансово улеснение, вариантите за разсрочване на плащането на данъците са както следва: данъкът върху недвижими имоти се плаща на две равни вноски – първа вноска до 30 юни 2019 г. и втора вноска до 30 октомври на годината, за която е дължим.

Данъкът върху недвижимите имоти е дължим за заплащане, независимо дали имотите са използвани или не, като за собствениците на недвижими имоти, за които това е основно жилище, Законът предвижда данъчно облекчение наполовина и то важи само за един единствен недвижим имот, а при намалена работоспособност на съответното лице над 50%, дължимият данък се намалява със 75%.

В разпоредбата на чл. 4, ал.2 от ЗМДТ се посочва, че невнесеният в срок данък се събира заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъците и другите държавни вземания.

Забава на заплащането, извън срока на дължимия данък върху недвижими имоти се санкционира с начисляването на лихва за просрочие.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема

Най-четеното от последните дни