Община Стара Загора отчете като добро изпълнението на бюджета за 2016 г.

На повече от 113 млн. лева  възлиза бюджетът на Община Стара Загора за 2016 г., като стойността на събраните данъци бележи 7% ръст в сравнение с предходната година.

Намалели са неданъчните приходи на общината заради намалението на някои местни такси, например за ползването на Зелената зона. Това съобщи по време на проведеното обществено обсъждане на изпълнението на Бюджет 2016 в общинската зала „Петко Славейков“ главният финансист на общината Цанка Ганева. В обсъждането участваха също и председателят на Общинския съвет Таньо Брайков, зам.-кметът Иванка Сотирова, секретарят на общината Делян Иванов, общински съветници и други.

otchet bujet 2016 stara zagoraНай-голям ръст през 2016 г. е отбелязан в имуществените данъци, което се дължи преди всичко на данъка върху превозните средства, който е изпълнен на 119,1%. Ръст има и при туристическия данък, при който планът е преизпълнен на 122%.

Община Стара Загора има ниска задлъжнялост, при изискуеми по закон до 15%, тя е от порядъка на 7%, отбеляза Цанка Ганева. Остатъчният размер на дълга по номинал към 31.12.2016 г. е на обща стойност 5,1 млн. лева.

За рехабилитация и основен ремонт на сградния фонд на училища и детски градини през 2016 г. са изразходвани 1,1 млн. лева.

Най-много средства са изразходвани за реконструкция на канализацията в кв. „Самара“ - над 4 млн. лева. Реконструкцията на водопроводната мрежа в кв. „Кольо Ганчев“  е струвала 163 936 лева на общинския бюджет. Над 1,2 млн. лева е стойността на реконструкцията на водопроводната мрежа в кв. „Три чучура – север“. За близо 2 млн. лева е ремонтът на плувния басейн, а ремонтът на пътя с. Ловец – с. Борово възлиза на 1,2 млн. лева. Извършеният ремонт на читалища е за 278 675 лева, а на улично осветление – 333 143 лева.

През 2016 г. са придобити дълготрайни материални активи за над 4,8 млн. лева. Над 1,5 млн. лева е стойността на кръговото кръстовище на бул. „Цар Симеон Велики” и ул. „Капитан Петко войвода”, над 2,5 млн. лева са изразходвани за изграждане и рехабилитация на улици, паркинги, тротоари и детски площадки в междублоковите пространства, 208 317 лева за детски и спортни площадки, 163 808 лева за сондажни кладенци и напоителни системи. 393 016 лева е стойността на Музей Литературна Стара Загора.

Най-голям през 2016 г. е размерът на отделените средства за „Образование“ -  39,3 млн. лева. Разходите за заплати и осигурителни вноски на персонала в бранша възлизат на 30,8 млн. лева. За издръжката на 719 деца от подготвителните групи и 14 427 ученици в 34 общински училища, ученическо общежитие и за безплатен превоз на ученици до 16 годишна възраст, са изразходвани 4,4 млн. лева. Изплатени са стипендии на 934  ученици в размер на 291 154 лева.
Отделените средства за издръжка на 4 585  деца в 27 общински градини са 2,6 млн. лева. За финансово обезпечаване на извънкласните и извънучилищни дейности са изразходвани 501 398 лева. През 2016 г. от собствените приходи на общината са изплатени 347,7 хил. лева за режийни разходи за организирано столово хранене на учениците на територията на град Стара Загора.

За Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда през 2016 г. Община Стара Загора е изразходвала близо 15 млн. лева. За над 3,3 млн. лева е текущата поддръжка на улици, тротоари и площадни пространства. Уличното осветление в града и населените места в общината струва на общинския бюджет почти 1,6 млн. лева. За озеленяване и опазване на околната среда средствата са в размер на 1,2 млн. лева. Сметосъбиране, сметоизвозване, закупуване на съдове за съхранение на битовите отпадъци и почистване територии, предназначени за обществено ползване струват на общинския бюджет 7,4 млн. лева.

За Социално осигуряване, подпомагане и грижи през 2016 г. общината е отделила 8,7 млн. лева. Следващото по размер разходно перо е функция  Здравеопазване – 4,6 млн. лева. Отчетените разходи за заплати и осигурителни вноски на заетите в детските ясли и детска кухня, в здравните кабинети в детските заведения и училищата и двама здравни медиатори са в размер на 3,6 млн. лева. Текущата издръжка на здравните кабинети и медиаторите възлиза на 48 хил. лева. От общински средства е осигурена издръжката на 807 деца в 10 детски ясли и 599 деца, ползващи услугите на детска кухня общо за  над 1 млн. лева.

През 2016 г. в общинския бюджет са постъпили 4 626 549 лева, като трансфери от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. От тях 47 481 лева са от спечелени проекти в рамките на Национална кампания „За чиста околна среда” от кметство Кирилово, Остра могила, Начално училище „Зора“, НУ „Д. Благоев“, Основно училище „Отец Паисий“ - с. Калояновец, ОУ „И. Мирчев“ - с. Дълбоки, Детска градина № 7 „Светулка“, ДГ № 26 „Лилия“, ЦД № 35 „Свобода“ и 4,6 млн. лева за реконструкция и разширение на канализационна и водопродна мрежа кв. “Самара 3”.
Съгласно сключено споразумение община Стара Загора е предоставила трансфер на Министерство на труда и социалната политика в размер на 171,3 хил. лева по проект „Красива България“ за обект: Детска ясла № 8 „Кокиче“.

През 2016 г. от бюджета на община Стара Загора са предоставени трансфери на културните институти към Министерство на културата в размер на 422 хилл лева, в това число за Държавна опера – Стара Загора – 192 хил. лева; Драматичен театър – Стара Загора – 110 хил. лева лева и Куклен театър – Стара Загора – 120 хил. лева.

www.infoz.bg (по информация на Община Стара Загора)