Обявен е конкурс за омбудсман на Стара Загора

Изтича срокът за подаване на документи за конкурса за омбудсман на Стара Загора

До 30 юли в зала 216 на Община Стара Загора се приемат документи на кандидати за участие в конкурса за длъжността „Обществен посредник на община Стара Загора“ (омбудсман). Те се подават лично или чрез пълномощник.

7-членната временна комисия, с председател Милена Желева, утвърди реда и условията, по които ще се проведе процедурата. Изискванията към кандидатите, според действащия Правилник за организацията и дейността на обществения посредник, са: да бъдат пълнолетни, психически здрави, неосъждани български граждани, с високи морални качества, ползващи се с авторитет и уважение в обществото, с постоянно местоживеене на територията на община Стара Загора, със завършено висше образование – образователна степен магистър, и минимум 10 (десет) години осигурителен стаж.

Документите, с които се кандидатства, са: мотивирано заявление по образец, публикуван от 17 юли в сайта на Община Стара Загора, секция „Обявления на Общински съвет“, CV – европейски формат, диплома за завършено висше образование, свидетелство за съдимост, документи, удостоверяващи осигурителен стаж, както и удостоверение, че кандидатът не се води на отчет в психодиспансера.

Конкурсът за обществен посредник ще се проведе на два етапа. Първият е допускане по документи на кандидатите до участие, а вторият е интервю. Целта е да се проверят и оценят познанията на всеки един в правозащитната област и вижданията им за взаимоотношенията между гражданите и местната власт. Събеседването е в срок до две седмици от изтичането на срока за подаване на документи.

Всеки от членовете на временната комисия ще оценява и класира кандидатите въз основа на общото им представяне, след което ще бъде изготвено мотивирано предложение до Общинския съвет, съдържащо имената на първите трима показали най-добри резултати. На свое заседание ОбС ще определи спечелилия конкурса за длъжността „Обществен посредник на територията на община Стара Загора“.

Общественият посредник се избира за срок от 4 години, като не се допуска действието му за повече от два последователни мандата. Той няма право да членува в политически партии, да е търговец или да участва в ръководството на търговски дружества, не може да бъде народен представител или общински съветник, както и да заема длъжност в държавния апарат и в общинската администрация. Месечното му възнаграждение е в размер на 70% от основното възнаграждение на председателя на Общинския съвет.

www.infoz.bg

Теми:

Най-четеното от последните дни