Ще се проведе обществено обсъждане на изменение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Стара Загора

Обществено обсъждане на предложения за изменение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие ще се проведе на 4 август 2015 г. от 17:00 часа в зала "Славейков" в Община Стара Загора.

obshtina stara zagora dogovor 1В изпълнение на Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Управляващият орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 дава възможност в одобрения ИПГВР на град Стара Загора да бъдат включени допълнително като основни или резервни проекти. Тези проекти трябва да допринасят за функционалните връзки на града с неговата периферия и реализирани извън зоните за въздействие, като са допустими интервенции върху социална, образователна, културна инфраструктура, както и зони с потенциал за икономическо развитие.

Задължително условие за включване на тези проекти в инвестиционните програми е тяхното включване в ИПГВР. Включването може да стане, чрез изменение на одобрения ИПГВР. Допълнителните проекти извън зоните за въздействие следва да отговарят на следните критерии:

  • Да бъдат реализирани на територията на общината, вкл. в други населени места, както и в самия град – общински център, но извън обхвата на одобрените зони за въздействие.
  • Да допринасят за подобряването на функционалните, пространствените и/или градско-селските връзки в социален, икономически или териториален контекст на града с неговата периферия, в рамките на общинската територия. Да бъдат реализирани в зоната на влияние на града, като бъдат обвързани с ежедневни дейности и мобилност на населението на общината и на града.
  • Да съответстват на общинските планове за развитие.
  • Да бъдат свързани с подкрепа на Зони с потенциал за икономическо развитие, Социална, Културна, Спортна и/или Образователна инфраструктура.
  • За инфраструктурните проекти следва да бъдат предвидени и подходящи съпътстващи „меки“ мерки със съответен източник на финансиране, в областта на образованието, културата, спорта, социалните услуги, заетостта, с оглед осигуряване на интегриран подход и устойчивост на инвестициите.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Община Стара Загора)

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема