Интернет страницата на Община Стара Загора дава данни за чистотата на въздуха

Две нови автоматични измервателни станции за контрол на чистотата на атмосферния въздух следят непрекъснато нивото на фините прахови частици и чистотата на атмосферния въздух в град Стара Загора. Станциите са монтирани и пуснати в експлоатация през месец декември 2020 г. Данните от тях са достъпни чрез сайта на Община Стара Загора.

AIS SZ2 Slavianska 1 copy

Измервателните станции са оборудвани с автоматични анализатори за едновременно измерване на концентрациите на фините прахови частици (ФПЧ-10 и ФПЧ-2,5) в атмосферния въздух, което е от съществено значение за оценка на неблагоприятното въздействие на замърсяването с фини прахови частици върху здравето.

Местоположението им е определено с цел коректно отчитане на влиянието на различните източници на емисии на фини прахови частици, включително и тези от битовото отопление с дърва и въглища. Станция „Железник“ е разположена в кв. „Малък Железник“, междублоково пространство на ул. „Иван Пашинов“ № 16, а станция „Славянска“ се намира на площадка в района на бул. „Славянски“ № 2.

Данните от двете автоматични станции постъпват в реално време в Eкспертния център по проекта и в Община Стара Загора. От 8 юни е осигурена визуализация на тези данни на интернет страницата на Общината в раздел „Околна среда“. Визуализацията дава възможност за проследяване както на последните данни от измерените за предходното денонощие средноденонощни стойности на двата показателя за фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2,5), така и за стойностите на фини прахови частици през избран 30 дневен изминал период.

Автоматичните измервателни станции са осигурени по Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“, който се реализира с подкрепата на Програма LIFE на Европейския съюз. С данните от мониторинга ще се направи оценка на ефективността от прилаганите мерки по проекта, който обединява усилията на шест общини – Столична, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Русе и Монтана, за трайно намаляване на замърсяването с фини прахови частици на атмосферния въздух.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg