Средната брутна работна заплата през септември в област Стара Загора е 1414 лева

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на септември 2021 г. намаляват с 0,3% спрямо края на юни 2021 г., като достигат 96,8 хиляди, съобщиха от Териториално статистическо бюро - Югоизток.

Спрямо края на второто тримесечие на 2021 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Транспорт, складиране и пощи“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти“. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в дейност „Професионални дейности и научни изследвания“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“- съответно 31,1 и 13,4%.

В края на септември 2021 г. в сравнение с края на септември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 0,9 хиляди, или с 0,9%. Най-голямо намаление на наетите в абсолютно изражение се наблюдава в икономическата дейност „Строителство“ - с 0,7 хил., а най-голямо увеличение - в „Административни и спомагателни дейности“ - с 0,5 хиляди. В процентно изражение най-значително е намалението в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ и „Строителство“, а увеличението е най-голямо в „Административни и спомагателни дейности“.

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за юли 2021 г. е 1356 лв.,за  август - 1329 лв. и за септември - 1414 лева.

През третото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1366 лв. и нараства спрямо второто тримесечие на 2021 г. с 0,4%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Строителство“ - със 17,5% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти“ - с 12,6%. Най-голямо намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейност „Финансови и застрахователни дейности“ със 7,7%.

Спрямо същия период на предходната година през третото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 11,4%, като в обществения сектор нарастването е с 11,4%, а в частния - с 11,5%.

credit card

www.infoz.bg  www.infoz.bg