Безработицата през юни в Стара Загора е 3,9%

През месец юни в Бюрата по труда на област Стара Загора са се регистрирали 10 183 безработни и равнището на безработица е 6,9%, с 1,5 процентни пункта по-ниско от стойността на показателя за страната. Спрямо предходния месец равнището на безработица намалява с 0,1 процентни пункта.

Официално регистрираните безработни намаляват със 188 души. С най-ниско равнище на безработица е община Стара Загора – 3,9%, а с най-високо - община Николаево - 62,5%.

Търсене на работаРегистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец юни също намаляват. Общият им брой достигна 3 148. Равнището на безработица е 4% и стойността му остава непроменена спрямо предходния май. Намалението в общия брой на регистрираните безработни спрямо предходния месец е с 45 души. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора - регистрирани безработни 3 079, равнище на безработица - 3,9%; община Опан - регистрирани безработни 69, равнище на безработица - 11%.

В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 1911 (60,7%). Сравнението с предходния май не показва отклонение. Най-висок остава относителният дял на жените специалисти – 43,9% през юни, 42,5% предходния май. Намаляват безработните в младежка възраст (227 през месец юни, 283 предходния май). Сред тях преобладават безработните на възраст 25-29 години – 201, тоест 72,6% от всички младежи, регистрирани в отчетния месец. Сравнението с предходния май, показва увеличение с 0,5%. Месечният брой на безработните в активна трудоспособна възраст е 1633 и не показва отклонение от регистрираните на възраст 30-50 години през май. Намалява месечният брой на безработните над 50 години – 1238 в отчетния месец, 1277  през месец май.

С 38,0% нарастват новорегистрираните безработни (559 през месец юни, 405 предходния май), като 313 (56,0%) са освободени от частния сектор. В зависимост от предмета на икономическата дейност, най-много продължават да са новорегистрираните безработни от сектор услуги – 270, индустрия – 121 и търговия – 75.

infoz autor www.infoz.bg

Теми: