Тракийски университет – Стара Загора подписа договор за сътрудничество с Югозападен университет „Неофит Рилски“

Ректорите на Тракийски университет – Стара Загора и Югозападен университет „Неофит Рилски“ доц. д-р Добри Ярков и проф. д-р Борислав Юруков подписаха договор за сътрудничество. Двете институции ще работят в различни сфери: Разработване и въвеждане на съвместни образователни програми; сътрудничество в областта на науката и образованието, както и в зависимост от своите специфични нужди в съответствие с акредитираните професионални направления.

Също така ще участват съвместно в научни и научно-приложни изследвания, образователни и други проекти в рамките на национални и международни програми; съвместно участие в национални и международни научни конференции, симпозиуми и семинари, свързани с предмета на този договор; ще разработват съвместно на експертно ниво конкретни проекти и програми за постигане на целите и задачите, предвидени в този договор.

Тракийски университет – Стара Загора и Югозападен университет „Неофит Рилски“ ще обединят усилията си за осъществяване на съвместна дейност и сътрудничество в научноизследователската, научно-приложната, експертната и информационната дейност, подготовката на специалисти - студенти по образователно-квалификационните степени „Бакалавър“ и „Магистър“ и докторанти.

Двата университета ще си сътрудничат в учебно-преподавателска дейност и научно-изследователска работа. Съвместната работа в учебно-преподавателска дейност предвижда: организиране и провеждане на съвместни бакалавърски, магистърски и докторантски програми/курсове; организиране и провеждане на съвместно индивидуално или в групи практическо обучение на студенти и докторанти; осъществяване на съвместни научни ръководства на докторанти и дипломанти; подготовка, провеждане и изнасяне на курсове и лекции, адаптирани за различна форма на презентация (директна, електронна, дистанционна и пр.); набиране, провеждане, контрол, удостоверяване на студентски практики и докторантски обучения; подготовка на учебни планове, програми, учебно-методически материали, учебни пособия, помагала, стендове, работни места за експериментална и практическа работа; обмен на преподаватели и специалисти.

Научно-изследователска работа ще включва: организиране и провеждане на съвместни научни изследвания; организиране на съвместни школи за млади научни работници, научни сесии, семинари, симпозиуми, конференции, конгреси и т.н.; планиране и участие в изпълнението на съвместни научни програми, проекти, разработки и пр.; издаване на съвместни научни публикации; обмен на научна информация; участие в конкурси, проекти, Европейски програми, трансгранични проекти за сътрудничество, сесии на национални и международни фондове и други форми за финансиране на научни изследвания.

yarkov 1

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема