Над 408 млн. лева са осигурени за саниране на обществени сгради във всички общини

Над 408 млн. лева от Плана за възстановяване и устойчивост вече са достъпни за саниране на обществени сгради във всички 265 общини на страната. Министерството на регионалното развитие и благоустройството започна набирането на предложения за изпълнение на дейностите за „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“.

sgrada

В сайта на ведомството са публикувани Насоките и документацията за кандидатстване.

Очаква се с наличното финансиране да бъдат обновени повече от 600 обекта – административни сгради, сгради за култура и изкуство и сгради за спорт, държавна или общинска собственост. Ресурсът е предварително разпределен, като общините са групирани в три групи, според големината. Допустими кандидати за предоставяне на средства по процедурата могат да бъдат общински и областни администрации, както и министерства или друг публичен орган, собственик на съответната публична сграда (централни и териториални администрации).

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 28.04.2023 г.

Конкретните цели на процедурата са подобряване на енергийните характеристики на държавни и общински сгради, които трябва да достигнат клас на енергопотребление „В“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при публични сгради с изключение на сгради - културни ценности, включени в обхвата на Закона за културното наследство. Изискване на Насоките за кандидатстване е всяка сграда да постигне минимум 30% спестяване на първична енергия.

Бюджетът на програмата е разпределен по видове сгради, като най-голям процент от него (70%) е предвиден за административни сгради, а по 15% са средствата за сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуството и тези за спорт. Недопустими са спортни и детски площадки, физкултурни салони, училищна спортна база и хижи.

Подаването на предложения по настоящата процедура се осъществява изцяло по електронен път, чрез попълване на електронен формуляр за кандидатстване и подаване на придружителните документи чрез Информационната система, чрез модула „Е-кандидатстване“.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg