Приемат се проекти по процедура „Специфични обучения"

Стартира подбор на проекти по процедура "Специфични обучения" по оперативната програма "Развитие на човешките ресурси". Целта е удовлетворяване на потребностите на пазара на труда в някои от най-динамично развиващите се сектори на българската икономика.

Фокусът е върху преодоляване на несъответствието между качеството на образованието и количеството завършващи специалисти и нуждите на компании с висока добавена стойност на труда от секторите на информационните и комуникационните технологии и преработвателната промишленост, чието развитие се основава на знанията и високите технологии, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика.

industryПроцедурата дават възможност на работодателите да осигурят специфично продължаващо обучение на служителите си или да наемат безработни, които да бъдат обучени в конкретните знания, нужни за работа в компанията. По този начин се осигурява подкрепа за квалификации за т.нар. професии на бъдещето. Компаниите ще намерят отговор на едно от основните предизвикателства пред тяхното развитие – недостигът на работна сила с подходяща квалификация. От своя страна обучените по програмата безработни или заети, ще имат шанс да се реализират на позиции, които осигуряват над средните за страната доходи.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Общият бюджет е 10 000 000 лв., разделен поравно между двата компонента на процедурата, в зависимост от прилагания режим на държавни помощи. По Компонент 1 кандидатите могат да получат безвъзмездната финансова помощ между 50 000 лв. и 3 911 660 лв., а по Компонент 2 – между 50 000 лв. и 391 166 лв. Общата стойност за обучението за едно лице, включено в проект, не трябва да надвишава 3 000 лв.

Допустими кандидати са работодатели в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ и преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда.

Дейностите, които кандидатите трябва да заложат в проектните си предложения, следва да са свързани от една страна с включване на неактивни/безработни лица в специфични за конкретното работно място обучения, както и осигуряване от страна на работодателя на успешно завършилите обученията неактивни/безработни лица на несубсидирана заетост. Дейностите могат да бъдат насочени и към включване в специализирани чуждоезикови обучения за съответните позиции на неактивни и/или безработни и/или заети лица и включване на заети лица в специфични за конкретното работно място обучения.

След успешното завършване на обученията работодателите се задължават да запазят заетостта на поне 50% от представителите на целевата група, включени в дейностите, за период от 6 месеца след приключване на проекта. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Пълният комплект Условия за кандидатстване.

Условията за кандидатстване можете да намерите на следния линк. Крайният срок за представяне на проектното предложение е 31.10.2017 г., 17:30 часа. Проектните предложения по настоящата процедура се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

www.infoz.bg