Първа национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от Общините

Община Стара Загора ще бъде домакин на Първата национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от Общините. Тя се провежда в партньорство с Национален алианс за социална отговорност в хотел "Верея" на 26 и 27 октомври.

В срещата ще участват заместник-министрите на труда и социалната политика Зорница Русинова и Росица Димитрова, Лилия Стоянович, главен директор на главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ и експерти от Управляващия орган на оперативна програма "Региони в растеж" и представители на Министерството на труда и социалната политика, Агенция "Социално подпомагане", Държавна агенция за закрила на детето, НПО и доставчици на социални услуги.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

25 октомври (сряда)

 • 16:00 - 18:00 - открито съвместно заседание на Постоянните комисии „Труд и социална политика“ и „Здравеопазване“ към Националното сдружение на общините в Република България Бюджет`2018 за общинските социални и здравни услуги

26 октомври (четвъртък)

 • 09:30 - 10:30 - регистрация на участниците
 • 10:30 - 12:30 - откриване на форума

Пленарна сесия: Превенция на бедността и социалното изключване: как да осигурим ефективни социални и здравни услуги. Балансиране на ангажиментите и отговорностите между различните институции.

Теми за дискусия:

 • Какво очакват и какво получават потребителите на социални услуги от общината? - Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България
 • Децентрализация и реформиране на социалните услуги: какво, как, кога? - Росица Димитрова, заместник-министър на труда и социалната политика
 • Идеи за промени в нормативната уредба за предоставянето на интегрирани социално-здравни услуги. Възможности за подобряване качеството на здравните грижи в детските градини и ясли и обезпечаване с ресурси на здравните кабинети в училищата - представител на Министерство на здравеопазването
 • Дискусионен форум: Интегриране на усилия и ресурси за по-ефективна социална подкрепа.

Теми за дискусия:

 • Подобряване процесите на планиране, управление и актуализиране на политиките в сферата на социалното включване – на национално, областно и местно ниво
  Нови модели на финансиране и остойностяване;
 • Нови стандарти за качество и система за мониторинг и контрол;
 • Партньорство и работа с външни доставчици на социални услуги и с неправителствения сектор Комуникация и взаимодействие на общините с териториалните структури на АСП и ДАЗД - с участието на представители на МТСП, АСП, ДАЗД , НПО, доставчици на социални услуги

16:00 - 18:00 - Представяне на добри практики от общината домакин – Стара Загора: организирано посещение на следните социални и здравни обекти:

 • Център за ранно детско развитие - по проект финансиран от ОПРЧР, предлагащ интегрирани здравно-социални услуги);
 • Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи (ЦНСТДМ) – един от 7-те, които община Стара Загора разкрива през 2015 г., по проект финансиран от оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
 • Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с психични разстройства;
 • Дом за пълнолетни лица с физически увреждания.

27 октомври (петък)

 • Дискусионен форум: Предизвикателства пред развитието на социалните и здравните услуги в общините. Добри практики в предоставянето на интегрирани услуги
 • Втори етап на дейностите по деинституционализация на грижите за деца;
 • Планиране и реформиране на услугите за дългосрочна грижа;
 • Обезпечаване на училищата, детските градини и ясли с адекватни здравни грижи;
 • Интегриране на различни финансови източници за предоставяне на социални услуги в общините - с участието на представители на МТСП, АСП, ДАЗД, НПО, доставчици на социални услуги и общински експерти
 • Дискусионен форум: Европейска подкрепа за заетост и социално включване
 • Европейските фондове в подкрепа на националните политики за подобряване качеството на социалните и здравните услуги - Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика

Теми за дискусия:

Проблеми и казуси по подготовката и изпълнението на общинските социални проекти, финансирани от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020“ и оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020“. Как да интегрираме успешно инфраструктурните и „меките“ мерки на двете програми?

Устойчивост на проектно финансираните услуги (приемна грижа, личен асистент и др.) - с участието на: Лилия Стоянович, главен директор на главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ и експерти от Управителния орган на оперативна програма "Региони в растеж".

stara zagora copy

www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема