Осигурена е възможност за устойчива заетост на хората с увреждания

Осигурена е възможност за устойчива заетост на хората с увреждания

Бюрата по труда набират заявки за обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания по проект „Обучения и заетост за младите хора” – за хора до 29 години включително и за над 29 години.

Със средства от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ще бъдат поети възнагражденията съгласно минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и осигурителните вноски на наетите от тях по проектите за 24 месеца. Ако работодателите задържат служителя/служителите 6 месеца след този срок, ще им бъде даден еднократно допълнителен бонус от 6 минимални работни заплати, установени за страната.

Заетостта на безработните лица с трайни увреждания ще може да се предшества от професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери според изискванията на заявката и след одобрение на кандидата.

Ако сте работодател от територията на общините Стара Загора и Опан, посетете Дирекция „Бюро по труда” – Стара Загора, стая 108 от 8:30 до 17:00 часа, както и страницата на Агенция по заетостта.

www.infoz.bg  www.infoz.bg