Ограничителни мерки в Стара Загора, въведени със заповед на кмета Живко Тодоров

Със заповед на кмета на Стара Загора Живко Тодоров се спират за срок от един месец посещенията на всички културни институти. Започва дезинфекция на всички детски площадки, паркова мебел и спортни съоръжения на открито. Затворени са училищата и детските градини и ясли, а също и търговски обекти, съобразно заповед на министъра на здравеопазването.

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед №Р-37/26.02.2020г. на министър председателя на Република България, проведено извънредно заседание на Министерския съвет на РБ на 08.03.2020 г. и Заповед № РД-01-118/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за намаляване риска от разпространение на COVID-19, и Заповед № РД-01-124/13.03.2020г.на министъра на здравеопазването и във връзка с обявеното извънредно положение с решение на Народното събрание от 13.03 2020 г. :

Нареждам:

Въвеждам мерки за превенция на територията на Община Стара Загора считано от 14:00 часа на 13.03.2020 г.

 • забранявам събирания и провеждане на мероприятия в пенсионерски и читалищни клубове;
 • забранявам ползването на банята на Старозагорски минерални бани;
 • спирам за срок от един месец посещенията на всички културни институции – музеи, библиотеки, куклен театър, драматичен театър и опера;
 • ежедневно да започне дезинфекция на всички детски площадки, паркова мебел и спортни съоръжения;
 • на територията на общински пазари да се създаде организация за ежедневно извършване на обработка с дезинфекционни разтвори;
 • да се преустановят посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки , барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазини за хранителни стоки, аптеки и дрогерии;
 • да се преустановят учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др.) в училищата, университетите и другите обучителни институции и организации. При възможност да се въвежда дистанционна форма на обучение;
 • да се преустановят посещенията на децата в детски ясли и детски градини до 29.03.2020г.;
 • да се преустановят всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;
 • да се преустанови провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни /кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други/;
 • всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;
 • да се преустановят всички детски и женски консултации, профилактични прегледи и имунизации, планови операции, както и свижданията във всички лечебни заведения на територията на Общината.
 • при извършване на радостни обреди (сватби и кръщенета) в общинските ритуални зали да се осигури минимално присъствие на заинтересованите лица и се осигури по-голям интервал и дистанция до разположените в съседство граждани;
 • погребалните агенции при извършване на погребения да се изпълняват изискванията чл.22 от наредба №2 от 21 април 2011г. за здравните изисквания към гробищните паркове при погребването и пренасянето на покойници

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на Община Стара Загора.

Препис от заповедта да се връчи на кметове и кметски наместници на територията на Община Стара Загора, заместник-кметовете, секретаря на Община Стара Загора за сведение и изпълнение и на директора на Регионалната здравна инспекция – Стара Загора, директора на Областната дирекция на МВР и областния управител – за сведение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ресорните заместник-кметове и на секретаря на Община Стара Загора.

ЖИВКО ТОДОРОВ, кмет на община Стара Загора

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg