ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ произведе електрическа енергия, колкото потребяват половината български домове през първите три месеца на 2022 г.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ осигури над 13% от общо произведената в страната електроенергия през първите три месеца на 2022 г. Това количество е достатъчно да покрие средното потребление на повече от 1 400 000 домакинства - половината домове в България.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ напълно отговаря на новите, по-строги екологични изисквания на ЕС, влезли в сила през август 2021 г. като след направена модернизация на сероочистващите инсталации на централата, двете ключови съоръжения вече осигуряват над 97% ефективно очистване на димните газове. Очаква се ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ да има ключова роля за осигуряване на стабилността на електроенергийната система на България в периода на прехода към нисковъглеродна икономика. Централите в комплекса „Марица Изток” са от изключително важност за енергийната сигурност и независимост на страната. Това разбиране намира отражение и в одобрения План за възстановяване и устойчивост.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е сертифицирана от години по два международни стандарта – ISO 14001:2015, свързан с опазването на околната среда както и ISO 45001:2018 (OHSAS), който касае здравето и безопасните условия на труд, и вече отчете над 15 милиона човекочаса работа без злополуки.

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ притежава и управлява първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. Централата произвежда средно 10% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда и безопасността на труда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).

konturglobal

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема