26% от населението в област Стара Загора през 2016 г. е живяло под линията на бедност

През 2016 г. линията на бедност общо за област Стара Загора е 332,25 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 26.1% от населението на областта, съобщиха от Териториалното статистическо бюро.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност намалява с 0.2%, а относителният дял на бедното население нараства с 8.7%. Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2016 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 26.1 до 31.2%, или с 5.1 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 46.3%, или с 20.2 процентни пункта.

Във връзка с поставените цели по ключови области в стратегията „Европа 2020” от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност.

bednostКомбинирането на трите показателя показва, че през 2016 г. в област Стара Загора 44.3% от населението, или 143.3 хил. лица са били в риск от бедност и социално изключване. Стойността на показателя се увеличава с 2.4 процентни пункта спрямо 2015 г., повече при мъжете - 4.3 процентни пункта, в сравнение с жените - с 0.8 процентни пункта.

В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материалните лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности. За оценка на материалните лишения на домакинствата се използват девет въпроса, свързани с потреблението на конкретни стоки и услуги, като например: ползване на едноседмична почевка извън дома, посрещане със собствени средства на неочаквани финансови разходи, консумация на месо, пиле или риба (или вегетарианския им еквивалент) всеки втори ден, ограничения при отоплението на жилището поради недостиг на средства, затруднения при плащането навреме на разходи за жилището.

През 2016 г. в област Стара Загора 37.5% от населението живее в тежки материални лишения (ограничения в 4 от 9 показателя), което се увеличава спрямо предходната година с 1.2 процентни пункта. Лица, живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, се дефинират като лица от възрастовата група 0 - 59 години, живеещи в домакинство, където възрастните (18 - 59-годишните с изключение на студентите от възрастовата група 18 - 24 години) работят под 20% от техния потенциал през референтния период.

През 2016 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Видин и Пазарджик - съответно 194 и 204 лв., а най-високата - в област София (столица) (473 лв.), следвана от областите Стара Загора (332 лв.) и Габрово (328 лв.).

Най-висок е относителният дял на бедните в областите Сливен - 31.4%, Пазарджик -28.2%, и Варна - 26.6%. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Ямбол - 14.4%, Силистра - 14.9% и Благоевград - 15.7%.

www.infoz.bg

Теми: