РИОСВ - Стара Загора провери сигнали за мъртва риба в река Сазлийка

Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора, Басейнова дирекция – Пловдив и Регионална лаборатория – Стара Загора провериха района на с. Ракитница на 24 ноември. Те са обходили района около колектор, който зауства отпадъчните води от Регионален център за управление на отпадъци (РЦУО) - Стара Загора, посочен като евентуален източник на замърсяване.

Не е констатирано изтичане (заустване) на отпадъчни води от колектора в реката. Непосредствено под тръбата на колектора – в бетонираната част, не се наблюдават следи от заустване на отпадъчни води, съобщиха от инспекцията.

contamination

При направено частично разчистване на тревна растителност на около два метра в ляво от тръбата, извън колектора, е констатирано наличие на кафяви отлагания от отпадъчни води, продължаващи до р. Сазлийка. Установено е, че над отвеждащия колектор има оформен терен, осигуряващ безпрепятствен достъп на различна техника (камиони, цистерни и др.) до точката на заустване. В тази връзка на Община Стара Загора в качеството на компетентен орган е издадено предписание за предприемане на действия за ограничаване на достъпа с цел недопускане нерегламентирано изпускане на отпадъчни води в реката в района на бреговото заустване на РЦУО - Стара Загора.

Констатирано е наличие на мъртва риба в реката под моста на автомагистрала „Тракия“ в землището на с. Ракитница. Взети са две водни проби повърхностни води от река Сазлийка в присъствие на сигналоподателя за физико-химичен анализ, преди и след точката на заустване на колектора.

По-късно в неделния ден е получен и втори сигнал за мъртва риба по течението на река Сазлийка в землището на с. Арнаутито, общ. Стара Загора. Същият екип извърши проверка и по този сигнал. Между двете села няма точкови източници, като се предполага, че мъртвата риба е донесена от течението на р. Сазлийка от землището на с. Ракитница. Взета е още една проба повърхностна вода за физико-химичен анализ от реката при моста в село Арнаутито. Водните проби и от двата сигнала се анализират, а резултатите ще бъдат обявени допълнително.

www.infoz.bg  www.infoz.bg