Община Стара Загора е изпълнила две трети от дейностите от Плана за подобрение при въвеждане на Обща рамка за оценка CAF 2020

Общинска администрация Стара Загора изготви Междинен отчет на степента на изпълнение на мерките за подобрение за периода юли 2021 – януари 2022 г. Планът за подобрение е със срок на действие 2021 г. – 2024 г., като на всеки 6 месеца се осъществява мониторинг на изпълнението. От заложените в Плана за подобрение 15 мерки са извършени дейности по всички от тях.

caf 2020

Две от мерките са в процес на изпълнение и две мерки в процес на планиране. За всички останали мерки са изпълнени дейностите за отчетния период, което представлява общо 73% изпълнение на планираните дейности. Резултатите от изпълнението на Плана за подобрение са измерими, те представляват изпълнени мероприятия и в отчета е описан постигнатия ефект в качествено отношение. Количествената оценка ще бъде извършена чрез последващ анализ на резултати от анкети за степента на удовлетвореност на потребителите на административни услуги и други заинтересовани лица.

Междинният отчет за изпълнение на Плана за подобрение на Община Стара Загора е публикуван на интернет страницата на Община Стара Загора: https://www.starazagora.bg/uploads/MyDocuments/mo_plan_caf.pdf

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg