Квартал Бедечка Стара Загора

Край река Бедечка ще има и парк, и застроени парцели

Дългогодишният казус "Бедечка" в Стара Загора дали теренът да бъде парк, или квартал, намери решение. Общинският съвет с 38 "за", шестима "против" и трима "въздържали се" прие предложение на общинската администрация, внесено от кмета Живко Тодоров.

Според него около 100 дка в южната част ще бъдат застроени, около 200 дка ще останат парково пространство. В тях обаче попадат също частни терени. "Спасяваме истинската територия на парка и по този начин защитаваме интереса на града. Надявам се със собствениците през следващите месеци да имаме добър диалог и да успеем да разрешим и техния проблем, като им предоставим възможността да реализират своите намерения на други равностойни терени" - заяви пред www.infoz.bg кметът Живко Тодоров след заседанието на Общинския съвет.

Според собствениците на земи в "Бедечка", които попадат в определената зона за парк, с днешното решение на Общинския съвет се нарушава Конституцията и те ще продължат да си търсят правата. "Ние дотук сме си търсили правата, така че продължаваме, няма да се отчайваме. В момента вървят дела на върховна инстанция и с това решение общо взето ни връщат към мъртва точка. Започваме отново" - каза Екатерина Димова, собственик на земя в "Бедечка".

Дълги години представителите на неформаланата група "Запазете Бедечка" в Стара Загора настояват теренът да остане парк, като се противопоставят на застрояването от страна на собствениците на парцели. Те от своя страна имат това право още от 2003 г., след решение на Общинския съвет. През последните години са построени 8 сгради, преди да бъде наложена забрана за ново строителство.

Защитниците на "Бедечка", които настояват за максимално запазване на зелената площ, останаха недоволни от решението на Общинския съвет. "Не, не съм доволна, но изборът тежи на общинските съветници, не на нас. Нашият избор винаги е бил парк и целени площи и еднакво отношение към всички - по никакъв начин да не са ощетени малките автентични наследници в този парк" - коментира Милка Колдамова, представител на групата "Запазете Бедечка". Тя добави, че виновниците да се стигне до този казус са много, но нищо не е направено във времето, за да си потърси отговорност.

По време на заседанието на Общинския съвет, представителите на левицата Валентина Бонева, Иван Митров и Кольо Димов предложиха да няма застрояване в "Бедечка", а да се създаде зона със спортни съоръжения. Кметът Живко Тодоров им напомни, че до възможността за застояване се е стигнало, благодарение на предложение, внесено от техен съпартиец от групата на БСП в местния парламент, и прието от Общинския съвет през 2003 г.

„В този казус доволни на 100% никога няма да има. Разделението между хората не съм го направил нито аз, нито някой друг, присъстващ в тази зала. То се е случило 2003 г. и вие го знаете много добре. Защото днес виждам едно огромно политическо лицемерие, без да искам да обиждам някого от групата на БСП. Но да твърдите, че администрацията носи порок по отношение на това, което се случва, е нелепо. Само ще ви напомня, че тогава вашият съпартиец внесе предложението там да бъдат възстановени земите на собствениците. Съответно вие на практика създавате целия този казус, защото още тогава сте знаели, че следващото, което ще поискат, е да бъде застроено там" - заяви в залата Живко Тодоров.

През последните години площ от около 300 декара в регулацията на Стара Загора е оставена да запустява, заради неуредените правни спорове. Очакванията са, че днешното решение на Общинския съвет може да предложи добър компромис, който да не натовари излишно финансово жителите на общината.

Живко Тодоров - за решението на казуса Бедечка

Изказване на кмета на Стара Загора Живко Тодоров по време на сесията на Общинския съвет преди гласуването на решението по казуса Бедечка

Репортаж

 

Решението на Общински съвет - Стара Загора гласи:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с във връзка с чл. 127, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет Стара Загора одобрява проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол 55 от 26.05.2011г. на Общински съвет Стара Загора, в частта му за квартал/парк „Бедечка“ при граници: юг - ул. „Христина Морфова“, север - алеята към предприятие „Труд“, запад - ул. „Иван Вазов“, изток - ул. „Хан Тервел“ по плана на гр. Стара Загора.

Окончателния проект е изработен в съответствие с Техническото задание на Община Стара Загора, Експертен доклад с експертно проектно решение (скица – предложение) от проектантски колектив на НЦТР ЕАД и наличната фитосанитарна експертиза и картотекирана дървесната декоративна и недекоративна растителност. За територии, в които не преобладават дървесни видове да се запази вида устройствена зона, предвидена в действащия Общ устройствен план на Стара Загора.

Съгласно изготвения проект са обособени следните устройствени зони и територии, за които се определят и съответни устройствени режими:

  • територии, с отреждане за озеленяване - устройствена зона - Оз;
  • територии, попадащи в зона за обществено и делово обслужване – Одо;
  • територии, с отреждане на смесена устройствена зона за жилищно застрояване и обществено-обслужващи дейности - Сж,одо.

Във връзка с резултата от проведения референдум и експертното становище на проектантския колектив, изразено на общественото обсъждане на 20.01.2017 г., относно преминаване на ул. „Августа Траяна“ през парковата среда и с оглед запазване на съществуващата дървесна растителност, продължението на улица „Августа Траяна“ на изток не е част от транспортно – комуникационната мрежа на града.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора до Административния съд – Стара Загора.

Венета Асенова | www.infoz.bg