Есенният панаир в Стара Загора започва в края на септември

Есенният панаир в Стара Загора започва в края на септември

Традиционният есенен панаир в Стара Загора ще се проведе в периода от 28 септември до 6 октомври. Той ще бъде изграден на ул. „Иван Вазов“, северно от ул. „Радецки“ до ул. „Хан Аспарух“, както и в югозападната част на парк „Загорка“.

Обектите за продажба на скара – бира на територията на панаира ще работят от 2 до 6 октомври.

Заявления за участие в панаира да се приемат от 8:30 часа на 10 септември до 16:30 часа на 20 септември в сградата на Административно бюро „Изток“, ул.“Ангел Кънчев“ № 70.

Разрешения за временно поставяне на преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане по време на панаира се издават по реда на постъпването на заявленията, до запълване на местата по схемата, утвърдена от главния архитект на Общината и след представяне на следните документи:

  • заявление за участие по образец;
  • удостоверение за липса на данъчни задължения по чл. 87, ал. 6, издадено от НАП не по-рано от 30 дни от датата на подаване на документите;
  • декларация за липса на задължения към Община Стара Загора към датата на подаване на заявление за участие;
  • за производители – удостоверение от Камарата на занаятчиите;
  • за атракционни съоръжения - сертификат за произход на съоръженията, технически паспорти за съоръженията, ежегоден технически преглед, сключен договор с лицензирана фирма, която извършва контрол при всяко построяване на съоръженията;
  • квитанция за платена пълна такса за 9 дни за участие в панаира за заявената квадратура по подаденото заявление. Участниците, разполагащи обекти за продажба на скара – бира, заплащат пълната такса за 5 дни за участие в панаира.

За опазването на обществения ред на територията на панаира ще се грижат полицейските служители към звено „Общинска полиция“ и служители на звено „Общинска охрана“ при Община Стара Загора.

На територията на панаира е разрешено разполагането на атракционни съоръжения, произведения на художествените занаяти, обекти за продажба на захарни изделия, детски играчки и скара - бира.

www.infoz.bg  www.infoz.bg