Търговецът носи отговорност, ако в рамките на две години се появи дефект на стока, която е продал

Търговецът носи отговорност, ако в рамките на две години се появи дефект на стока, която е продал

Нови правила за по-добра защита на потребителите, когато пазаруват в интернет, в традиционен магазин, както и когато изтелгят музика или игри, бяха одобрени от Европейския парламент.

Новите законодателни актове на Европейския съюз за цифровото съдържание и продажбите на стоки хармонизират основните договорни права, като средствата за правна защита на потребителите и начините за прилагането им. Те са част от стратегията за единен цифров пазар, която има за цел да осигури по-добър достъп на потребителите и предприятията до онлайн стоки и услуги в Европа.

По-добра защита при изтегляне на музика, видеоклипове, приложения

Според новоприетите правила за „цифрово съдържание“ в рамките на Европейския съюз, хората, които купуват или изтеглят музика, приложения, игри, използват облачни услуги или платформи за социални медии, ще бъдат по-добре защитени, когато търговецът не успее да предостави съдържанието или услугата или предостави дефектни такива. Тези права за защита на потребителите ще се прилагат по еднакъв начин по отношение на потребителите, които предоставят свои данни в замяна на получаване на такова съдържание или услуга, както и на потребители, които заплащат за него.

Текстът предвижда, че ако не е възможно да се определи дефектното цифрово съдържание или услуга в разумен период от време, потребителят има право на намаление на цената или пълно възстановяване на сумата в рамките на 14 дни. Ако се появи дефект в рамките на една година от датата на доставката, се предполага, че той вече е съществувал и не се налага потребителят да го доказва (обръщане на доказателствената тежест). За постоянни редовни доставки, тежестта на доказване се носи от търговеца в рамките на договора.

Гаранционният срок за еднократни доставки не може да бъде по-кратък от две години. За постоянни редовни доставки тя следва да се прилага по време на целия срок на договора.

При покупка на продукт онлайн или офлайн

Директивата относно продажбите на стоки се прилага както за онлайн, така и за офлайн директни продажби, например при покупката на домакински уред, играчка или компютър чрез интернет или в традиционен магазин.

Търговецът носи отговорност, ако в рамките на две години от момента, в който потребителят е получил продукта, се появи дефект. Държавите членки имат право да въведат или да запазят по-дълъг гаранционен срок в своите национални закони, за да запазят същото ниво на защита на потребителите, вече съществуващо в съответните страни. Срокът за обръщане на тежестта на доказване ще бъде една година в полза на потребителите. Държавите членки имат право да удължат този срок до две години.

Стоките с вградени цифрови елементи (например „интелигентни“ хладилници, смартфони и телевизори или смарт часовници) също са обхванати от тази директива. Потребителите, които купуват тези продукти, ще имат право да получат необходимите актуализации на дигиталните елементи по време на „период от време, който потребителят може разумно да очаква“, въз основа на вида и предназначението на стоките и цифровите елементи.

Следващи стъпки

Двете директиви ще бъдат представени за официално одобрение от Съвета на министрите на Европейския съюз. Те ще влязат в сила 20 дни след публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз и ще трябва да бъдат приложени от държавите членки най-късно две години и половина след това.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема