работни места

Национална програма стимулира нови 16 500 работни места

Националният съвет за насърчаване на заетостта одобри проекта на Националния план за действие по заетостта през 2019 г. Общият бюджет на плана е 73 млн. лева. С тези средства през 2019 г. се предвижда да се осигури заетост за 16 567 безработни.

През 2019 г. се предвижда безработицата в България да е 4,8%, а заетостта сред населението между 15 и 64 г. – 68%.

Планът за действие по заетостта включва проекти и мерки за заетост и обучение на безработни, които през следващата година ще се финансират със средства от държавния бюджет. Планът предвижда и финансирането проекти за обучение, които ще дадат възможност на близо 11 500 безработни да повишат знанията и уменията си, да повишат квалификацията си и да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда. По Плана за заетост ще се осигури и обучение по ключови компетентности на 1000 заети в микро- и малки предприятия.

През 2019 година мерките за заетост и обучение ще са насочени приоритетно към продължително безработните, безработните до 29 години и към хората над 50 години. Сред целевите групи са още хората с трайни увреждания и икономически неактивните хора, които имат желание да работят.

Приоритетните направления в Плана за действие по заетостта през 2019 г. ще са подкрепата за насърчаване на икономическия растеж, подобряването на бизнес средата, развитието на основни сектори на икономиката и тяхното въздействие върху заетостта. Сред основните задачи на документа е и подготовка за бъдещите промени в труда под въздействие на новите технологии, подкрепата на заетостта в малките и средните предприятия, развитието на регионите и подобряването на функционирането на пазара на труда.

www.infoz.bg  www.infoz.bg