Безработицата в България е 4,7%, показват данни на НСИ

Безработицата в България е 4,7%, показват данни на НСИ

Коефициентът на икономическа активност за хората на възраст от 15 до 64 навършени години е 73,2%, като сравнение с второто тримесечие на 2021 г. показва увеличаване с 1,3 процентни пункта, съобщи Националният статистически институт. Коефициентът на заетост за хората на възраст 15 – 64 навършени години нараства с 2 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. и достига 69,8%.

Коефициентът на безработица е 4,7%, или с 0,9 процентни пункта по-нисък в сравнение с второто тримесечие на 2021 година. Обезкуражените от липса на работа хора на възраст 15 – 64 навършени години са 49,6 хил., или 4.3% от икономически неактивните хора в същата възрастова група.

През второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите с трудова дейност хора е 3121 хиляди, от които 1661,4 хил. са мъже и 1459,6 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. броят на заетите хора се увеличава с 1.9%. Относителният дял на заетите хора от населението на възраст 15 и повече навършени години е 53.7%, като при мъжете този дял е 59.7%, а при жените – 48.1%.

През второто тримесечие на 2022 г. в сектора на услугите работят 1 980.8 хил., или 63.5% от заетите хора, в индустрията – 932.4 хил. (29.9%), и 207.8 хил. (6.7%) – в селското, горското и рибното стопанство.

От всички заети 3.8% (119.0 хил.) са работодатели, 6.3% (197.3 хил.) – самостоятелно заети хора без наети, 89.3% (2 788.1 хил.) – наети хора, и 0.5% (16.5 хил.) – неплатени семейни работници. От общия брой на наетите хора, 2 158.0 хил. (77.4%) работят в частния сектор, а 630.2 хил. (22.6%) – в обществения.

През второто тримесечие на 2022 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната. Заетите хора на възраст 15 – 64 навършени години са 3 028.4 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 69.8% (73.1% за мъжете и 66.4% за жените). Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 29 навършени години е 38.0% (42.9% за мъжете и 32.9% за жените).
Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 75.0%, съответно 78.7% за мъжете и 71.3% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. коефициентът на заетост (20 – 64 навършени години) се повишава с 2.3 процентни пункта, с 1.7 процентни пункта при мъжете и с 2.9 процентни пункта при жените.

Заетите хора на възраст 55 – 64 навършени години са 614.2 хил., или 67.6% от населението в същата възрастова група (72.4% от мъжете и 63.2% от жените).

През второто тримесечие на 2022 г. броят на безработните хора е 152.2 хил., от които 86.9 хил. (57.1%) са мъже и 65.3 хил. (42.9%) – жени. В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. броят на безработните хора намалява с 30.7 хил., или с 16.8%. За същия период коефициентът на безработица намалява с 0.9 процентни пункта и достига 4.7%. Коефициентът на безработица намалява с 0.6 процентни пункта при мъжете и с 1.3 процентни пункта при жените и през второто тримесечие на 2022 г. достига съответно 5.0 и 4.3%.

От всички безработни хора 10.7% са с висше образование, 52.5% – със средно, и 36.7% – с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 1.5% за висше образование, 4.3% за средно образование и 15.2% за основно и по-ниско образование.

През второто тримесечие на 2022 г. продължително безработните хора (безработни от една година или повече) са 85.4 хил., или 56.1% от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица намалява с 0.2 процентни пункта в сравнение с второто тримесечие на 2021 г. и достига 2.6%, като е по-висок при мъжете (2.8%) в сравнение с жените (2.4%).

От общия брой на безработните хора 20.1 хил., или 13.2%, търсят първа работа. През второто тримесечие на 2022 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 – 29 навършени години е 7.9% (9.3% при мъжете и 6.0% при жените), като в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. е по-нисък с 2.7 процентни пункта. Намалението на коефициента на безработица (15 – 29 навършени години) при мъжете е с 1.7 процентни пункта, а при жените – с 4.0 процентни пункта.

www.infoz.bg  www.infoz.bg