Промени в нормативната уредба може да оставят български производители без сертификати

Актуални версии на 14 директиви от Нов подход влизат в сила на 19 април 2016 г. Това е свързано и с проблем, защото органите, нотифицирани по тези директиви, трябва да бъдат ренотифицирани по актуалните им версии, а срокът за подобна процедура е минимум три месеца.

Дружествата, извършващи оценяване на съответствието се опасяват, че срокът е твърде кратък и могат да останат за известно време без нотификация от Европейската комисия. Проблемът е поставен днес на среща с ръководството на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и пред екперти от Министерството на икономиката. Срещата е инициирана от Форума на нотифицирните органи с председател инж. Благовеста Шинева, управител на ЦИЕС ЕООД.

ceВъвеждането на директивите в националното законодателство се извършва чрез наредби за съществените изисквания. Проектът на Закона за техническите изисквания към продуктите, който осигурява въвеждането на разпоредбите на директивите, се предвижда да влезе в сила от 20 април 2016 г., т.е. един ден след влизане в сила на новите версии на директивите. Нотифицираните лица ще бъдат в състояние да актуализират процедурите си за оценяване на съответствието и да започнат подготовка за ренотификация едва, след като законопректът стане факт.

Забавянето на подновяването на нотификацията ще се отрази неблагоприятно и на производителите, които през този период имат необходимост от сертификация по следните директиви: взривни вещества за граждански цели, обикновени съдове под налягане, съоръжения под налягане, везни с неавтоматично действие, средства за измерване, асансьори, съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера, радиосъоръжения и електромагнитна съвместимост на продуктите.

infoz autor   www.infoz.bg

На подобна тема