"Мини Марица-изток" успешно прилага система за разделно събиране на отпадъците

Над 10 години в „Мини Марица-изток” ЕАД е въведена и се прилага система за разделно събиране, временно съхраняване и ежегодно предаване за рециклиране от сертифицирани организации на производствени, опасни и битови отпадъци. Към тези отпадъци се причисляват и излязли от употреба акумулатори, акумулаторни батерии, електрическо и електронно оборудване.

bateriiЗа изминалата година година са събрани близо 10 тона отпадъци. До момента са предадени 3,7 тона стари електрически и електронни уреди, като има подготвени за предаване още близо 7 тона. За обезвреждане и преработване са предадени 16 380 тона излезли от употреба акумулатори.

През 2014 г. са предадени за оползотворяване 12,2 тона РЕТ бутилки и 13,229 тона негодни за употреба батерии и акумулатори на фирми, притежаващи разрешителни за тази цел.

Опазването на околната среда е една от приоритетните задачи в „Мини Марица-изток” ЕАД, чрез която се цели дългосрочно развитие, възстановяване и подобряване на състоянието на околната среда от дейността на дружеството.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на пресцентъра на "Мини Марица-изток" ЕАД)

На подобна тема