Спечелен проект към ПУДООС от кметството на село Юлиево

Кметство на с. Юлиево кандидатства в конкурс по Националната кампания към Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) „Чиста околна среда – 2018 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”.

Проектът, озаглавен „Благоустрояване в УПИ I, кв. 38 по плана на село Юлиево, община Мъглиж”, беше подаден на 6 март 2018 г.

tsarkva selo yulievoСъгласно заповед № РД-134/15.03.2018 г. на Министъра на околната среда и водите е определена комисия за оценка на подадените проекти, разработени от кметства, училища, ЦПЛР/ОДК и детски градини в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда – 2018 г.”. Сред одобрените 232 проекта, от постъпили общо 907, предложен за финансиране е и проектът, подаден от кметство с. Юлиево, който е на стойност 9622 лева.

Основната цел на проекта е изработване на цялостна концепция за обновяване на зелените площи, намиращи се в непосредствена близост до храм „Свети Иван Рилски” в с. Юлиево и превръщане на пространството в по-привлекателно място за хората. Дейностите на проекта предвиждат: изграждане на нова настилка; изграждане на автоматизирана поливна система; монтаж на бетонови плочи и бордюри; изграждане на парково осветление; поставяне на пейки и кошчета за отпадъци; затревяване; засаждане на дървета и храсти. Не на последно по важност място е планирано и предотвратяване на възможности за бъдещи замърсявания, като за целта се планират ежемесечни дейности по поддържането на терена.

Очакваният резултат след приключване на проекта е да бъде изградено едно приятно място за отдих в центъра на селото, за да може жителите му и неговите гости, да изпитват удоволствие от разходките или след служба в храма, а също мястото да е предпочитано за срещи и за общуване.

Детска градина „Здравец” в с. Ветрен, община Мъглиж, също е одобрена за изпълнение на свой проект по Националната кампания към ПУДООС. Той е със заглавие „Зелена детска градина” и е на стойност 4964 лева.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми:

tel 080015131