читалище Пробуда – 1869

Хората с увреждания ще имат нужните им удобства в Народно читалище „Пробуда – 1869“

Агенцията за хората с увреждания дава 15 000 лева за ремонт на сградата на Народно читалище „Пробуда – 1869“ в Мъглиж, като сумата е предназначена за строително-ремонтни дейности и цялостно обновяване на санитарните помещения.

На 10 април 2018 г. комисия, назначена със Заповед № 0023-0463/30.01.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания, се събра, за да направи оценка на постъпилите към 9 март 2018 г. 12 проекта. Проектите са изготвени по методика за кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на конкурсни предложения за осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти на основание чл. 8, т. 6 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Комисията оцени проектно предложение „Изкуство за всички” на Народно читалище „Пробуда – 1869“ – град Мъглиж (вх. № 0023-1493/7.03.2018 г.) с 32,25 точки. Максималната сума по компонент 2, която Агенцията за хората с увреждания отпуска за кандидатстване с проекти, е 15 000 лева и не е достатъчна за извършване на ремонт на цялата сграда. Проектът, изготвен от секретаря на читалището Ваня Желязкова, е на обща стойност 19 302 лева и включва строително-ремонтни дейности на санитарните помещения, находящи се във фоайето на зрителната зала на читалището. Отпуснатата сума не е достатъчна и разликата от 4359 лева ще бъде покрита със собствени средства.

Договорът за предоставяне на субсидията по проект „Изкуство за всички” беше подписан на 17 май 2018 г. между Народно читалище „Пробуда – 1869”, представлявано от Ваня Желязкова и Агенцията за хората с увреждания с изпълнителен директор Минчо Коралски. За осъществяване на предмета на договора – Осигуряване на свободен достъп за хората с увреждания до съоръжения и/или помещения, Агенцията предоставя на читалището сумата от 14 943 лева.

Сградата на Народно читалище „Пробуда – 1869”, в която се помещава зрителната зала с 420 места, с прилежащите към нея помещения, е построена през 1973 г. и до настоящия момент не ѝ е правен основен ремонт. В нея се организират мероприятия на национално и общинско ниво, концерти, чествания, събрания и др. Цялата сграда, включително санитарните помещения, не са пригодени за ползване от хора с трайни увреждания, затова не е възможно да им се осигури равен достъп и възможност да бъдат участници и зрители в културните и обществени мероприятия, организирани от читалището. Целта на проекта е да бъдат основно ремонтирани и адаптирани санитарните помещения за нуждите на хората с трайни увреждания, което ще им даде възможност чрез спокойното си пребиваване в залата да се докоснат до изкуството и обществените мероприятия, организирани от читалището.

На територията на град Мъглиж работи Помощно училище интернат „Д-р Петър Берон“ за деца с множество уреждания, в който всекидневно се обучават 36 деца. Сред тях има деца с двигателни дефицити и на инвалидни колички. На практика децата от ЦСОП и останалите гости с трайни увреждания не могат да присъстват на провежданите мероприятия за по-дълъг период от време, поради липса на пригодени санитарни помещения. Това е важна предпоставка за тяхното спокойно пребиваване, като участници или зрители в организираните и провеждани в залата мероприятия.

След адаптиране на санитарните помещения, хората с трайни увреждания ще могат спокойно да пребивават в зрителна зала, независимо от продължителността на провежданите мероприятия. По този начин ще им бъдат осигурени възможности за постигане на по-голяма самостоятелност и равен шанс за пълноценното им социално включване в културния и обществен живот в град Мъглиж, което отговаря на общите цели и приоритети на Агенцията за хората с увреждания, като изпълнител на държавната политика за работа с хората с увреждания.

При приключване на ремонтните дейности санитарното помещение ще бъде адаптирано за лица с трайни увреждания чрез:

  • Осигурена по-голяма тоалетна площ чрез премахване на тухлените прегради и замяната им с леки от MDF плоскости;
  • Създаване на общо преддверие, оборудвано като умивалня с мивки и огледало;
  • Създаване на достъпна тоалетна клетка за хората с трайни увреждания.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми: