Община Мъглиж

Община Мъглиж ще направи максимално възможното чрез бюджета си през 2018 г.

Приетият от Общинския съвет на Мъглиж бюджет за 2018 г. планира приходна част от 7,8 млн. лева. Парите са разпределени така, че да помогнат за решаване на реални проблеми на хората, но в много области възможностите на администрацията са силно ограничени.

Бюджет 2018 г. на Община Мъглиж е разработен в съответствие и се опира на следните стратегически документи:

 • Общински план за развитие на Община Мъглиж за периода 2014 - 2020 година
 • Стратегия за опазване на културното наследство на територията на община Мъглиж за 2014 - 2020 година.

На базата на тези документи са формирани и приоритетите, към които ще бъдат насочени усилията на общинското ръководство през 2018 година:

 • Устойчиво развитие и гарантиране на финансова стабилност на Общината
 • Подобряване на инфраструктурата
 • Подпомагане на социални дейности, образование и спорт
 • Запазване на културните ценности и културния туризъм
 • Запазване и развитие на обхвата и качеството на всички предлагани от Общината дейности и услуги
 • Максимално привличане на Европейски средства в новия програмен период 2014 - 2020 г.
 • Привличане на финансови средства по национални, европейски и международни програми.

Точната обща сума, заложена в бюджета, приет в края на януари, е 7 773 391 лева.
Целта е с тези пари да се решат много от проблемите на жителите в община Мъглиж. Дали това е възможно? От преглед на приходната и разходната част на бюджета по дейности се вижда реално с каква сума може да разполага и оперира общинската администрация.

Бюджетът за финансиране на делегираните от държавата дейности е в размер на 5 047 413 лева. Субсидията е завишена с 931 540 лева спрямо бюджета през 2017 г.

Общата изравнителна субсидия е 918 500 лева, в това число са и 95 100 лева за зимно поддържане и снегопочистване. Целевата субсидия за капиталови разходи е 375 200 лева. По решение на Общински съвет със средствата от целевата субсидия за капиталови разходи могат да се финансират както делегирани от държавата дейности, така и местни дейности.

Общата изравнителна субсидия и целевата субсидия за капиталови разходи са средствата, с които общинска администрация в лицето на своя принципал – кмета, може реално да оперира. Всички останали средства извън тези две пера са с конкретно целево предназначение. Това е важно да се знае, за да не се създават очаквания у хората извън възможностите на местния бюджет.

За финансиране в раздел „Образование” са предвидени 4 625 106 лева, към тях ще се добавят и 240 000 лева собствени средства за дофинансиране. В сега действащата система на делегирани бюджети, на местната власт е отредена единствено ролята на наблюдател и отговорността за материално-техническата база на училищата и детските градини, без да има никакви механизми за въздействие върху образователния процес. Кметът няма никакви правомощия в тази сфера. Как се води образователния процес? Добър ли е? Може ли там където има качество, да има и стимули? Кметът не може да инициира промени, дори и да вижда проблеми в системата на образованието на общинско равнище.

Лош образователен процес плюс добра материална база също води до лош резултат – коментират от Община Мъглиж. Същият е резултатът и ако преподаването в училищата е на желаното ниво, но материалната база е лоша. От кметството се опитват да намерят баланс, но проблемите в общинското образование на по-малките населени места са много големи и не могат да бъдат решени без ясна стратегия и адекватно финансиране.

Различното през тази година в областта на образованието е, че в бюджета са планирани разходи за приобщаващо образование на деца и ученици на ресурсно подпомагане. За разпределението и разходването на тези средства и за това те да се използват по предназначение, отговорност носят директорите на училищата и на детските градини. Населението на Община Мъглиж е с разнообразен етнически състав, съществува остра необходимост от помощник-възпитатели, за които се търси възможност за финансиране и чрез оперативни програми.

За да могат да функционират училищата в системата на средното образование са предвидени средства за безплатен превоз на ученици до 16-годишна възраст. Със суми от общинските приходи в размер на 321 187 лева ще се финансират детските градини. В това число е и сумата от 81 187 лева, предвидена за капиталови разходи за цесии за детската градива в с. Юлиево и детската градина в с. Ветрен.

Благоустрояването на общината се финансира от местни приходи и за тази дейност са заделени 536 486 лева. Сумата е разпределена по следния начин:

 • осветление на улици и ремонт на улично осветление – 120 350 лева
 • основен ремонт на водопровод в с. Ягода – 13 800 лева
 • основен ремонт на водопровод в с. Тулово – 30 200 лева
 • прединвестиционно проучване в гр. Мъглиж – 27 600 лева
 • сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистота – 458 580 лева, включващо сметосъбиране и сметоизвозване, почистване и снегопочистване на улични платна, паркове и алеи и територии за обществено ползване и закупуване на съдове за битови отпадъци.

Разходите за отбрана и сигурност са 163 138 лева. Те включват заплатите на денонощните дежурни служители и отговорници на пунктове за управление; издръжката на военния отдел, обществени възпитатели и Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, служителите в Детска педагогическа стая и районни полицейски инспектори. В сумата са предвидени и средства за доброволни формирования, за застраховка срещу злополука и обучение и за екипировка. Планирано е също и закупуване на специализиран автомобил.

Предвидените за здравеопазване средства са 165 396 лева. Ще бъдат използвани за разходи в детските ясли, в здравните кабинети на детските и учебни заведения, за заплащане на здравни медиатори. Субсидията се изчислява всяка година и е базирана на броя на деца в групите в детските ясли и градини и в училищата.

Планираните средства за социални дейности в Дневен център за възрастни хора „Зорница” са 45 615 лева. С общински пари ще се финансират социалните услуги „Домашен социален патронаж” – с 63 213 лева и „Клубове на пенсионера инвалида” – с 57 014 лева. Заложени са също и средства за капиталови разходи в размер на 39 277 лева за цесии за пенсионерски Клуб в град Мъглиж и пенсионерски клуб в с. Юлиево.

Средствата за дейност Култура са в размер на 125 625 лева. Реално това е издръжката на читалищната мрежа в общината. Тези средства са за делегирани от държавата дейности и се финансират, чрез държавен трансфер на суми и от собственни приходи. Приоритет в тази област е намирането на средства по оперативни и донорски програми за реновиране на голямата зрителна зала на Народно читалище „Пробуда – 1869”. На практика град Мъглиж няма зала, в която могат да се провеждат масовите културни мероприятия. Това води до ограничения в провеждането на събития, заложени в Културния календар на общината.

Дейност Спорт се финансира през 2018 г. със 130 560 лева. Предвидените средства са предназначени за поддържане на спортните имоти в Мъглиж, Тулово и Ягода и за провеждане на спортни събития на територията на общината от ученици и деца от детските градини. На територията на Спортен комплекс Мъглиж е предвидено изграждане на фитнес съоръжения на открито и на детска площадка, като за това ще бъдат отделени 50 000 леваи и финансирането е от местните приходи. За постигане на енергийна независимост на Спортен комплекс Мъглиж се предвижда поставяне на фотоволтаична система с мощност до 30 kW. Това би довело до значителна икономия от електроенергия.

Средствата за Икономически дейности и услуги в бюджета са 260 647 лева. Те се разпределят по следния начин, за:

 • зимно поддържане на общинска пътна мрежа – 95 100 лева
 • основен ремонт на път Тулово – Мъглиж – 165 547 лева.

Общият обем на капиталовите разходи е 538 716 лева. Сумата се формира от:

 • целева субсидия за капиталови разходи – 375 200 лева
 • собствени бюджетни средства - 155 000 лева
 • приходи от концесии – 32 873 лева.

Капиталова програма на Община Мъглиж включва погасяване на цесии по сключени договори в размер на 154 253 лева. Ще бъдат направени основен ремонт на водопроводи в с. Ягода и с. Тулово и прединвестиционно проучване за водопровод в Мъглиж. Част от финансирането е предвидено за фитнес на открито, основен ремонт на път Мъглиж – Тулово, придобиване на специализиран автомобил за охрана, монтаж и доставка на котел на основното училище в Мъглиж, закупуване на климатици за основното училище в с. Тулово, изграждане на водопровод и помпенна станция в с. Ягода, изграждане на ограда на санитароохранителна зона, придобиване на земя до гробищен парк в град Мъглиж.

Общината предвижда да усвои средства и от оперативни програми, финансирани от Европейския съюз и конкретно от:

 • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, проект „Приеми ме” – 28 471 лева
 • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, проект „Топъл обяд” – 273 900 лева.

От администрацията на Община Мъглиж уточняват, че бюджетът е насочен изцяло за решаване на реални проблеми на местната общност и си пожелават успешно използване на средствата, а също и привличане на необходимите суми по оперативни и донорски програми.

www.infoz.bg  www.infoz.bg