Община Мъглиж обявява конкурс за избор на здравен медиатор

Изискванията към кандидатите са: завършено средно образование; принадлежност към местната уязвима етническа общност; познаване на здравните и социални проблеми на общността; владеене на езика на общността; комуникативни умения; компютърна грамотност (MS Word, интернет).

maglizhНеобходими документи:

  • автобиография
  • мотивационно писмо
  • копие от диплома за завършено средно образование
  • oбразец на заявлението се получава в деловодството на Община Мъглиж.

Дата, час и място на провеждане на конкурса: Ще бъдат обявени допълнително след изтичане на срока за кандидатстване.
Срок за подаване на документи: от 1. февруари до 1 март 2018 година

Документите се подават в деловодството на Община Мъглиж.

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”: работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги, посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби, работа с общопрактикуващи лекари за повишаване на имунизационния статус на децата, подпомагане при допълване на различни документи, участие в организиране на здравни профилактични мероприятия за повишаване на здравната култура;

За повече информация: Община Мъглиж, бул. Трети Март № 32, 04321/33-01 | www.maglizh.bg

Теми: