Живко Тодоров: Решението на Общинския съвет за Бедечка е законосъобразно

Решението на Общински съвет – Стара Загора за създаване на парк на териториите край река Бедечка e законосъобразно и абсолютно отговаря на интересите на Стара Загора – коментира кметът на Стара Загора Живко Тодоров.

zhivko todorov"Областният управител е обжалвал със свои мотиви, които аз мисля, че не са състоятелни. Имаше обществено обсъждане и крайният вариант, който се гласува не е задължително да бъде идентичен с този, който е внесен на общественото обсъждане. Общественото обсъждане се прави точно затова – да се чуят различни мнения и да се работи по различни варианти, а Общинският съвет решава какъв да е крайният вариант“ – мотивира думите си кметът.

Всичко по тази тема е проведено законосъобразно и продължаваме с планираните действия за промяна на Общия устройствен план и определената територия да стане зелена и паркова – заяви кметът на Стара Загора Живко Тодоров.

Той обяви, че собствениците ще бъдат обезщетени с равностойни имоти, които общината ще получи от държавата (повече във видеото).

Имаше обществено обсъждане и крайният вариант, който се гласува не е задължително да бъде идентичен с този, който е внесен на общественото обсъждане. То се прави точно затова – да се чуят различни мнения и да се работи по различни варианти, а Общинският съвет решава какъв да е крайният вариант


* * *

 

Със Заповед №АК-01-ЗД-310/16.10.2017 г. Областният управител оспорва Решение №1115/28.09.2017 г. на Общински съвет Стара Загора
 
На основание чл. 32, ал.1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията, чл. 45, ал.4 от Закон за месното самоуправление и местната администрация, чл. 146, т. 3 от АПК и чл. 127, ал. 1 от Закон за устройство на територията


ОСПОРВАМ:
Решение №1115 прието на 28.09.2017 г. от Общински съвет Стара Загора, като незаконосъобразно.

 
МОТИВИ:

В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-128/05.10.2017 г. са постъпили Решения по Протокол №25 от проведеното на 28.09.2017 г. заседание на Общински съвет Стара Загора.

С Решение №1115/28.09.2017 г. на Общински съвет Стара Загора, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, приема следното решение:

„Одобрява проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение №1158 по Протокол 55 от 26.05.2011 г. на Общински съвет Стара Загора, в частта му за квартал/парк „Бедечка“ при граници: юг – ул. „Христина Морфова“, север – алеята на предприятие „Труд“, запад – ул. „Иван Вазов“, изток – ул. „Хан Тервел“.

Окончателният проект е изработен в съответствие с Техническото задание на Община Стара Загора, Експертен доклад с експертно проектно решение (скица – предложение) от проектантски колектив на „НЦТР“ ЕАД и наличната фитосанитарна експертиза и картотекирана дървесна декоративна и недекоративна растителност. За територии, в които не преобладават дървесни видове да се запази вида устройствена зона, предвидена в действащия Общ устройствен план на гр. Стара Загора.
Съгласно изготвения проект са обособени следните устройствени зони и територии, за които се определят съответни устройствени режими:

  • Територии, с отреждане за озеленяване – устройствена зона – Оз;
  • Територии, попадащи в зона за обществено и делово обслужване – Одо;
  • Територии, с отреждане на смесена устройствена зона за жилищно застрояване и обществено-обслужващи дейности – Сж, Одо

Във връзка с резултата от проведения референдум и експертното становище на проектантския колектив, изразено на общественото обсъждане на 20.01.2017 г., относно преминаване на ул. „Августа Траяна“ през парковата среда и с оглед запазване на съществуващата дървесна растителност, продължението на ул. „Августа Траяна“ на изток не е част от транспортно-комуникационната мрежа на града.

На основание чл. 215 от ЗУТ, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора до Административен съд – Стара Загора.

gergana mikova oblasten upravitel stara zagora

В гласуването са участвали 47 от общо 51 общински съветника, като „За“ са гласували 38, „Против“ – 6 и „Въздържал се“ – 3.

Съгласно чл. 127, ал. 1 от ЗУТ: „Проектите за общи устройствени планове се публикуват в интернет страницата на съответната община и подлежат на обществено обсъждане преди внасянето им в експертните съвети по устройство на територията. Възложителят на проекта организира и провежда общественото обсъждане, като разгласява мястото, датата и часа на провеждане с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други предварително оповестени обществено достъпни места в съответната територия - предмет на плана, и се публикува на интернет страницата на възложителя и на общината, в един национален всекидневник и в един местен вестник. На общественото обсъждане се води писмен протокол, който се прилага към документацията за експертния съвет и за общинския съвет. В градовете с районно деление обществени обсъждания се организират задължително във всички райони. Общественото обсъждане се съвместява и е част от процедурата за провеждане на консултации по екологичната оценка и/или оценката за съвместимост, които възложителят на проекта организира и провежда по Закона за опазване на околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие“.

На 20.01.2017 г. е проведено обществено обсъждане в съответствие с чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, като същото е относно изработения, съгласно Решение №521/29.09.2016 г. на Общински съвет Стара Загора, Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора.

Чрез приетото от Общински съвет Стара Загора Решение №1115/28.09.2017 г. е одобрен Проект за изменение на ОУП на гр. Стара Загора, който е различен от този, за който е проведено общественото обсъждане на 20.01.2017 г.

По този начин не е спазена съществена част от процедурата по приемане на Решение №1115/28.09.2017 г. от Общински съвет Стара Загора, а именно извършването на обществено обсъждане, отнасящо се за Проекта за изменение на Общ устройствен план на гр. Стара Загора, който е предмет на същото.

Във връзка с обстоятелството, че Общински съвет Стара Загора е формирал волята си при съществено нарушение на административнопроизводствените правила, считам че Решение №1115/28.09.2017 г. е незаконосъобразно.

С оглед гореизложеното, считам че Решение №1115 прието на 28.09.2017 г. от Общински съвет Стара Загора е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Стара Загора и кмета на община Стара Загора за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура - Стара Загора за сведение.

(Документът в doc формат)

Гергана Микова
Областен управител

 

Изказване на кмета на Стара Загора Живко Тодоров по време на заседанието на Общинския съвет преди гласуването на решението за бъдещето на Бедечка

 

Гледайте цялото интервю с кмета на Стара Загора Живко Тодоров, в което говори и за създаването на индустриална зона в Стара Загора, за финансовото състояние на Общината и за изпълнението на проектите с европейско финансиране

www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема