В Стара Загора ще бъдат подписани важни транспортни договори

В Стара Загора ще бъдат подписани важни транспортни договори

Договорите за изграждане на Системата за управление на градския транспорт и въвеждането на автоматизирана система за таксуване в автобусите и тролейбусите на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД ще бъдат подписани на 9 януари от 12 часа в зала 2 на Община Стара Загора.

Те са включени в изпълнението на втората фаза от проекта „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора“.

Системата за управление на градския транспорт (СУГТ) включва въвеждане на видеонаблюдение на основните кръстовища в града с интелигентна система за превенция на задръствания и подмяна на светофарни секции. Стойността на изработването на работен проект, доставка и изграждане на система за управление на градския транспорт на Стара Загора е 3 932 538 лева, а срокът за изпълнение - 30 месеца.

Въвеждането на автоматизираната система за таксуване ще улесни ползването на автобусите и тролейбусите и ще подобри качеството на транспортните услуги за пътниците. Това ще помогне на оператора да наблюдава приходите от билети, като същевременно предотвратява пътуванията гратис. Предвижда се монтиране на автомати за издаване на билети във всички автобуси и тролейбуси.

Автоматизираната система за таксуване (АСТ) има две предимства: автоматизира процесите на продажба и отчитане на билетите, както и дава подробна информация за използването на системата. Наличието на АСТ улеснява използването и на двата вида транспорт – тролейбуси и автобуси, а така също повишава качеството на транспортните услуги, предоставяни на пътниците.

Въвеждането на смарт билети насърчава интеграцията между видовете транспорт. В случай на промяна на схемата на градския транспорт (например, въвеждане на система на зониране или въвеждане на други услуги), могат да се въведат и други видове билети, в зависимост от конкретните нужди. Стойността на доставката, монтажа и въвеждането на автоматизирана система за таксуване (АСТ) в градския транспорт на Стара Загора е 3 437 463 лева, а срокът за изпълнение - 30 месеца.

Реализацията на целия проект е по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.006-0003 “Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора – фаза ІІ”. Срокът на изпълнение е 36 месеца, а общата му стойност 14 727 612 лв.

Той включва още реконструкцията на надлеза на бул. „Св. Патриарх Евтимий“, над жп линията, и рехабилитация на ремонтното хале на тролейбусното депо в Стара Загора.

www.infoz.bg