Общинският съвет в Стара Загора ще заседава дистанционно

Общинският съвет в Стара Загора ще заседава дистанционно

Последното редовно заседание за 2020 година на Общински съвет Стара Загора ще се проведе дистанционно. То е насрочено за 17 декември от 9:00 часа и по време на него старейшините ще гласуват онлайн. Ще се осъществява чрез платформата e Vote, която е сертифицирана и ще легитимира вота на съветниците. Разискванията и дебатите по отделните точки, ще бъдат правени чрез приложението Zoom.

Близо 40 предложения съдържа дневният ред на Общинския съвет в Стара Загора за редовното декемврийско заседание, обясни още Динева. Ще бъдат гласувани на второ четене промени в Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Стара Загора, както и измененията и допълненията на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Съветниците ще приемат и Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора. На 17 декември ще бъде разисквана и общинската стратегия за развитие на младежта за периода 2021 – 2027 г.

Местният парламент ще гласува здаване на съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ КОМПОНЕНТ 1 с конкретни бенефициенти общини, финансирано от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020. Целта на проекта е създаване на нов Център за обществена подкрепа с капацитет 100 места, както и на два нови дневни центъра за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства. Предвижда се и изграждането на две нови преходни жилища за деца от 15 до 18-годишна възраст, както и Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 г. с капацитет 4 места. Старейшините ще гласуват и даване на съгласие Община Стара Загора да кандидатства с два проекта към Министерство на труда и социалната политика за ремонт на къща-музей „Градски бит XIX век“ и реставрация, реконструкция и възвръщане на естетическата стойност на стенописите в музея. Второто проектно предложение е за ремонт на дворното пространство на детска ясла „Боровец“. Общата стойност на двата проекта е близо 368 хил. лева.

По време на 17-ото заседание ще бъде гласувано избирането на управител на общинското дружество „Автобусни и тролейбусни превози“. Като двамата кандидати - Георги Станчев и Марин Маринов, класирали се на първите две места, ще имат възможност да представят своята програма пред съветниците. По време на последното за тази година заседание ще бъде гласувано и приемане на годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските търговски дружества за 2019 г.

Мария Динева внася за гласуване промени в състава на постоянната комисия по образование, наука и защита правата на децата. Като по искане на Никола Чакалов той ще включен като член на Комисията.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема