Област Стара Загора е на пето място по средна работна заплата през 2020 г.

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2020 г. показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора е 98 735 души, което представлява 4,5% от общо наетите в страната. В сравнение с предходната година броят на наетите в областта е с 4,2% по-малко.

По-значително е намалението на наетия персонал в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ – със 17,4%. Най-голямо увеличение на наетия персонал е регистрирано в сектор „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 19,1%.

Разпределението на наетите по сектори е както следва: „Преработваща промишленост“ – 31,1%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 12,3%, „Добивна промишленост“ – 7,4%, „Образование“ – 7,2%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 6,3%, „Строителство“ – 5,5%, „Производство и разпределение електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 5,1% и други.

Средногодишната работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора за 2020 г. е 15 010 лева (16 687 лева - за страната). Тя е нараснала със 7,9% в сравнение с предходната 2019 г. С най-високи заплати за 2020 г. са наетите в сектори: „Производство и разпределение електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Добивна промишленост“ и „Финансови и застрахователни дейности“, а с най-ниски - в „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Административни и спомагателни дейности“ и „Други дейности“.

В обществения сектор средногодишната работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора за 2020 г. е 18 963 лева, а в частния сектор – 13 230 лева, като е регистрирано увеличение както в обществения, така и в частния сектор съответно със 7,3 и 7,1%.

В сравнение с останалите области на страната, през 2020 г. област Стара Загора е на пето място по показателя средна годишна работна заплата, след областите София (столица), София, Враца и Варна, съобщиха от Териториално статистическо бюро „Югоизток“.

zaplata copy

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24