1548 лв. лева е средната работна заплата през второто тримесечие в област Стара Загора

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на юни 2022 г. се увеличават с 0,3% спрямо края на март 2022 г., като достигат 96,1 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2022 г. най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности“ и „Други дейности“.

Най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в дейностите „Строителство“ и „Финансови и застрахователни дейности“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“- съответно 30,1 и 13,8%.

credit card

В края на юни 2022 г. в сравнение с края на юни 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 1,1 хиляди, или с 1,1%. Най-голямо намаление на наетите в абсолютно изражение се наблюдава в икономическата дейност „Преработваща промишленост“ - с 1,1 хил., а най-голямо увеличение - в „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 0,2 хиляди. В процентно изражение най-значително е намалението в икономическата дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, а увеличението е най-голямо в „Операции с недвижими имоти“ и „Други дейности“.

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за април 2022 г. е 1548 лв., за май - 1541 лв. и за юни - 1556 лева.

През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1548 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2022 г. с 11,8%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Операции с недвижими имоти“ - с 29,3% и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 18,3%. Намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейностите „Финансови и застрахователни дейности“ с 4,9%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 4,5%.

Спрямо същия период на предходната година през второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 13%, като в обществения сектор нарастването е с 12,9%, а в частния - с 14,5%. В сравнение с останалите области на страната, през второто тримесечие на 2022 г.

Област Стара Загора по показателя средна работна заплата се нарежда след областите София (столица) (2373 лв.), София (1645 лв) , Враца (1570 лв.) и Варна (1566 лева), съобщиха от Териториално статистическо бюро - Югоизток.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема