Провежда се анкетно проучване на доходите и условията на живот

Провежда се анкетно проучване на доходите и условията на живот

Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра, започва провеждането на анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот през”, съобщиха от Териториално статистическо бюро "Югоизток".

С Регламент на Европейския парламент и на Съвета се определя обща рамка за системно изготвяне на статистически данни на Европейската общност за доходите и условията на живот (ЕU-SILC), които да включват съпоставима и своевременна информация за моментното състояние и динамиката на доходите.

Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече години. В област Стара Загора ще бъдат анкетирани общо 415 домакинства на територията на следните населени места: Българене, Винарово, Габарево, Горно Сахране, Гурково, Гълъбово, Еленино, Енина, Казанлък, Коларово, Кравино, Крън, Могила, Мъдрец, Николаево, Обручище, Овощник, Оризово, Оряховица, Осетеново, Полски градец, Преславен, Раднево, Розово, Спасово, Стара Загора, Трънково, Тулово, Търничени, Хан Аспарухово, Християново, Черганово, Чирпан и Шейново.

В периода април - май 2018 г. избраните домакинства ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори от Териториално статистическо бюро „Югоизток”, отдел „Статистически изследвания – Стара Загора” за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника - за домакинството и индивидуален въпросник. Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

Наблюдението се провежда паралелно във всички страни членки на Европейския съюз, с обща методология и инструментариум. Получените резултати допринасят за оценка на условията на живот в отделните страни, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участието им в социалния живот на страната.

Повече информация за методологията и инструментариума на анкетното проучване „Статистика на доходите и условията на живот“ може да се намери в сайта на НСИ в рубриката „Статистически данни”, подрубрика „Социално включване и условия на живот“, а относно легитимността на анкетьорите - на следните телефони 042 619412 и 042 619435.

По данни на същото проучване, проведено през 2016 г. в област Стара Загора размерът на линията на бедност е 332.25 лв. средномесечно на лице от домакинство, като под прага на тази линия е живяло 26.1% от населението на областта.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема