Мини Марица-изток ЕАД реализира печалба за десетте месеца на 2016 г.

„Мини Марица-изток“ ЕАД реализира печалба за десетте месеца на 2016 г.

„Мини Марица-изток“ ЕАД отчита положителен финансов резултат към 31 октомври 2016 г. на база на финансовия отчет за десетте месеца на текущата година, преодолявайки по този начин натрупаната до 30 септември 2016 г. загуба.

Тя се дължи изцяло на силно изразения сезонен характер на производството на въглища.

Реализираните приходи са в размер на 394,825 млн. лв., а брутната печалба (преди облагане с данъци) е в размер на 5,995 млн. лв.

Добитите и реализирани въглища към 16 ноември 2016 г. са 23 млн. тона, а изкопаната и транспортирана земна маса при откривните дейности е 74,6 млн. куб. м, като и двата плана по добив и разкривка на въглища се изпълняват съответно на 101% и 100%.

Дружеството изпълнява стриктно и всички свои задължения по отношение на персонала и социалните партньори, поети въз основа на подписания през март 2016 г. Колективен трудов договор.

www.infoz.bg